Sfântul Prooroc Avdie (IX î.Hr)

În această zi, facem pomenirea Sfântului Prooroc Avdie (secolul al IX-lea î. d. Hr.)


 Sfîntul Prooroc Avdie era din pămîntul Sichem, dintr-un sat care se numea Vitaharam şi slujea la curţile împăraţilor lui Israil, fiind ispravnic al casei împărăteşti a lui Ahav. Iar din tinereţile sale se temea foarte mult de Domnul. Apoi, cînd poporul Israil se depărtase de Dumnezeu şi se închina idolului Baal, Avdie slujea adevăratului Dumnezeu al părinţilor săi, Care a mîntuit pe Israil din Egipt, trecîndu-l prin Marea Roşie.

    Căutînd în acea vreme Isabela, împărăteasa cea fără de lege, ca să ucidă pe toţi proorocii Domnului, Avdie a luat o sută de bărbaţi prooroci şi i-a ascuns cîte cincizeci în cîte două peşteri, hrănindu-i pe dînşii cu pîine şi cu apă în vremea foametei ce a fost în zilele Proorocului Ilie. Iar odată, regele Ahav a chemat pe Avdie şi a zis către dînsul: Vino să mergem la izvoarele apelor şi la toate pîraiele, doar vom afla iarbă spre a hrăni caii şi catîrii, ca să nu piară de foame. Împărţindu-şi apoi căile pe care să meargă, Ahav mergea singur pe o cale, iar Avdie pe alta.

    Avdie fiind singur în cale, a venit Sfîntul Prooroc Ilie în întîmpinarea lui şi, văzînd Avdie pe Ilie, s-a sîrguit a se închina lui, zicînd: Tu eşti domnul meu Ilie. Iar Ilie a zis către Avdie: Eu sînt; mergi şi spune stăpînului tău, zicînd: "Iată am găsit pe Ilie". Avdie a zis: Nu este neam sub împărăţia stăpînului meu unde să nu te fi căutat pe tine şi în toate ţinuturile sale nu te-a aflat; iar acum îmi zici să merg ca să spun stăpînului meu despre tine. Cînd mă voi duce eu de la tine Duhul Domnului te va lua în pămînt necunoscut, iar eu voi spune lui Ahav şi neaflîndu-te, mă va ucide şi pe mine. Deci, nu mă trimite la dînsul ca să-l vestesc despre tine.

    Atunci Ilie a zis: Viu este Domnul puterilor Căruia îi stau înainte, că astăzi mă voi arăta lui Ahav. Atunci a mers Avdie în întîmpinarea lui Ahav, vestindu-l despre Sfîntul Prooroc Ilie. Iar cînd a văzut Ahav pe Ilie, acesta l-a mustrat pentru rătăcirea lui. Apoi a făcut o minune preamărită coborînd foc din cer peste jertfe şi peste ape, precum despre aceasta scrie în cartea Împăraţilor; care minune văzînd-o Avdie, se bucura de puterea Dumnezeului său Cel Atotputernic şi se aprindea de dragoste către Dînsul şi cu dinadinsul Îi slujea, umblînd în îndreptările Lui.

    Murind Ahav şi după dînsul luînd împărăţia lui Israil fiul său Ohozia, în acea vreme Sfîntul Avdie slujea în rîndurile ostaşilor. Şi a fost - după mărturisirea Sfinţilor Părinţi -, unul din cei trei căpitani care s-au trimis de Ohozia la Ilie Proorocul cu cîte cinci soldaţi, dintre care peste doi, căzînd foc din cer, i-a ars, după cuvîntul proorocului. Iar al treilea căpitan, care era Avdie, a fost miluit pentru că s-a apropiat cu smerenie de Sfîntul Prooroc Ilie şi s-a închinat în genunchi înaintea lui şi l-a rugat, zicînd: Omule al lui Dumnezeu, cruţă sufletul meu şi sufletele robilor tăi. Deci Sfîntul Ilie l-a cruţat pe el şi l-a sculat, ducîndu-se împreună cu el la împăratul. Din acea vreme a lăsat Avdie slujba împăratului şi a mers în urma Sfîntului Prooroc Ilie, luînd duhul proorociei, ca cel ce păzise şi hrănise pe proorocul Domnului şi ca cel ce urmase proorocului. Apoi murind, a fost îngropat împreună cu părinţii săi.

Troparul Sfântului Prooroc Avdie, glasul al 2-lea

Pomenind prăznuirea prorocului tău Avdie, Doamne, printr-însul Te rugăm: izbăveşte sufletele noastre.

Condacul Sfântului Prooroc Avdie, glasul al 2-lea

Cu Dumnezeiasca Lumină strălucindu-ţi mintea, prin vedere lămurită ai vestit cele viitoare, Prorocule Avdie, de Dumnezeu primite, proroc mare al harului făcându-te însuţi lui Dumnezeu şi rugându-te neîncetat pentru noi toţi.

Canon de rugăciune către Sfântul Prooroc Avdie

Troparul Sfântului Prooroc Avdie, glasul al 2-lea:


Pomenind prăznuirea proorocului tău Avdie, Doamne, printr-însul Te rugăm: izbăveşte sufletele noastre.

Condacul Sfântului Prooroc AvdieGlasul 2

Căutând cele de sus...

Cu Dumnezeiasca Lumină strălucindu-ţi mintea, prin vedere lămurită ai vestit cele viitoare, Proorocule Avdie, de Dumnezeu primite, prooroc mare al harului făcându-te însuţi lui Dumnezeu şi rugându-te neîncetat pentru noi toţi.


Cântarea 1, glasul al 5-lea.

Irmosul:

Mântuitorului Dumnezeu, Celui Ce a povăţuit pe popor prin mare cu picioare neudate şi pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, Aceluia Unuia să-I cântăm, că S-a proslăvit.

Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stând înaintea Mântuitorului Dumnezeu, ca un prooroc, cu îndrăznire te roagă, de Dumnezeu insuflate, să se lumineze cu razele cele luminătoare cei ce te laudă pe tine cu credinţă, Proorocule Avdie.

Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce cu cunoştinţă mai înainte vede lămurit toate, văzând netulburarea şi curăţia şi lumina inimii tale, fericite, te-a ales pe tine, ca pe un prooroc de Dumnezeu primitor.

Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând vedeniile cele ce cu adevărat s-au arătat ţie de la Dumnezeu, ai propovăduit fraţilor celor nelegiuiţi piericiunea cea cumplită şi pierzarea lor cea după dreptate, fericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cei ce ne-am izbăvit prin tine, cu naşterea ta mai presus de fire, Născătoare de Dumnezeu Curată, ne rugăm ţie: izbăveşte-ne de primejdia cea lumească pe noi, care cu un glas aducem ţie cântare de biruinţă.Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Cu puterea Crucii Tale, Hristoase, întăreşte gândul meu, ca să laud şi să măresc Răstignirea Ta cea mântuitoare.

Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Râu de ape tainice ieşind din adâncul harului Duhului te-ai făcut, Fericite Avdie.

Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din voia şi din purtarea de grijă a lui Dumnezeu, te-ai rânduit a spune mai înainte cele ce aveau să fie şi a vesti mai înainte cele viitoare, vrednicule de laudă.

Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu Lumina Cea Dumnezeiască şi Cerească, ai spus mai înainte mântuirea ce avea să fie neamurilor, preafericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sălăşluitu-S-a Cuvântul întru tine, Maică Fecioară şi cu mijlocirea ta miluieşte pe cei ce gândesc la tine, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am auzul puterii Crucii Tale, că Raiul s-a deschis prin ea şi am strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul ce mai înainte ţi-ai curăţit sufletul de patimi, luând harul proorociei prin Duhul Sfânt, strigai: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Proorocul Avdie, luminându-se cu strălucirea Duhului Sfânt, ne-a luminat pe noi a striga Ţie: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai împodobitor al Bisericii ca mireasă, preafericite, propovăduind că din Sion va să iasă Mântuitorul, Căruia strigăm: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născut-ai, Preacurată, cu cuviinţă Dumnezeiască pe Cuvântul Cel împreună fără de început şi împreună Veşnic cu Tatăl, Căruia strigăm: Slavă Puterii Tale, Doamne!Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Mânecând, strigăm către Tine, Doamne: mântuieşte-ne pe noi, că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim.

Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mânecând către Domnul, ai luat din cer harul Preasfântului Duh, de Dumnezeu insuflate.

Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având Viaţa cea Dumnezeiască în ajutor, te-ai învrednicit a vedea pe Cel Ce nevăzut Se înţelege.

Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răsăritu-ţi-a ţie lumină ca unui prooroc şi ţi s-a dăruit ţie însoţire veselia, preafericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce a făcut toate numai cu voia, Preacurată, din tine S-a zidit asemenea ca noi, Cel Preaîndumnezeit.Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Înconjuratu-m-a adâncul, groapă s-a făcut mie chitul, iar eu am strigat către Tine, Iubitorule de oameni şi m-a mântuit dreapta Ta, Doamne.

Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Puterea Dumnezeiescului Duh, vedeai cele ce aveau să fie, proorocule, privind chipurile Dumnezeieştilor arătări ca într-o oglindă cu strălucirea sufletului.

Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înduplecă pe Domnul, preafericite, cu rugăciunile tale, pentru cei ce cu credinţă săvârşesc pomenirea ta, cerând să li se dăruiască iertare de greşeli.

Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Milostiveşte-Te spre robii Tăi şi le dă lor iertare de greşeli, Iubitorule de oameni, având rugător pe proorocul Tău, care Te-a vestit pe Tine, mai înainte, lumii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce a înfiinţat toate cu Cuvântul Dumnezeieştii Puteri este purtat în braţele tale, Ceea ce eşti Neispitită de nuntă. Pe Care roagă-L să se mântuiască sufletele noastre.CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând cele de sus...

Cu Dumnezeiasca Lumină strălucindu-ţi mintea, prin vedere lămurită ai vestit cele viitoare, Proorocule Avdie, de Dumnezeu primite, prooroc mare al harului făcându-te însuţi lui Dumnezeu şi rugându-te neîncetat pentru noi toţi.Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Cel Ce în cuptorul cel cu foc pe tinerii cei cuvântători de cântare i-ai mântuit; Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mai presus de fire este cu adevărat mărirea proorocilor Tăi; Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învrednicindu-te a locui cu Dumnezeu şi cânţi: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin proorocii Tăi arăţi harul cel Dumnezeiesc; Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fiind mântuiţi cu naşterea ta, Fecioară, cântăm: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Pe Cel Ce S-a născut din Tatăl mai înainte de veci, Fiul şi Dumnezeu şi în anii cei mai de pe urmă din Fecioara Maică S-a Întrupat; pe Acela preoţi, lăudaţi-L, popoare, preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-se de la Dumnezeu, proorocii proorocesc cunoştinţa celor viitoare, strigând cu cuget Dumnezeiesc: preoţi, lăudaţi, popoare, preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un luminător preamare, ai luminat, preafericite, celor din întuneric, luminându-te, Sfinte Proorocule Avdie, cu Dumnezeieştile Străluciri, strigând: popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

După Dumnezeiasca Fiinţă, Cel Ce eşti de o Fiinţă cu Părintele Tău, cu noi de un neam Te-ai arătat, din Trup de Maică Neispitită de bărbat nâscându-Te. Pentru aceasta Te lăudăm şi Te preaînălţăm, Hristoase, în veci.Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Pe tine, Maică a lui Dumnezeu, mai presus de minte şi de cuvânt, care ai născut în chip de negrăit sub ani pe Cel fără de ani, credincioşii cu un gând te mărim.

Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împodobit cu Cuvânt Dumnezeiesc şi cu faptă, te-ai înălţat cu duhul, Proorocule Avdie, Minunate şi te-ai învrednicit a vedea cele viitoare.

Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sălăşluit fiind unde sunt cetele proorocilor şi strălucirile sfinţilor, roagă pe Domnul să mântuiască pe cei ce te laudă pe tine cu credinţă.

Stih: Sfinte Proorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul fiind dat lui Dumnezeu, curat ai vorbit Dumnezeieştile Arătări, de care şi acum te îndestulezi, preafericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Sfeşnic al luminii, te lăudăm, Curată, care ai primit pe Cuvântul Întrupat şi lespedea harului ştiindu-te, te mărim.SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Marele Avdie, având gândul său luminat cu Dumnezeieştile străluciri, a propovăduit cele viitoare, grăind prin Sfântul Duh. Pe acesta astăzi cinstindu-l, cu gând creştinesc să săvârşim sfinţită pomenirea lui, mărind pe Hristos.SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat...

Nu vom tăcea niciodată noi nevrednicii a vesti puterile tale, Născătoare de Dumnezeu. Că de nu ai fi stat tu rugându-te pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom îndepărta de la tine, Stăpână. Izbăveşte totdeauna pe robii tăi din toate nevoile, Ceea ce eşti Una Binecuvântată.SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat...

Văzându-Te, Hristoase, spânzurat pe Cruce, pe Tine Cel Născut din Tatăl Cel fără de început, cea care Te-a născut mai pe urmă cu trup striga: vai mie, Preaiubite Iisuse! Cum tu, Cel Ce eşti Slăvit de îngeri ca un Dumnezeu, Fiule, de voie eşti Răstignit acum de oamenii cei fărădelege? Te laud, îndelung Răbdătorule.