Cuviosul Emilian Monahul din Italia

Viața pe scurt a Sfântului Emilian Monahul

Sfîntul Emilian s-a născut la Roma, ducînd în tinereţe o viaţă plină de mari păcate. Cînd şi-a venit întru sine, el a început să lupte aprig împotriva pornirilor spre păcat, tremurînd de spaimă la gîndul Judecăţii lui Dumnezeu. Astfel el s-a grăbit să intre într-o mînăstire, şi cu postiri, privegheri şi nevoinţe trupeşti şi sufleteşti a început să-şi îmblînzească trupul sălbăticit de păcat. El s-a făcut pildă vie pentru toţi fraţii mînăstirii aceleia, prin marea lui nevoinţă spre dobîndirea bunătăţilor. Noaptea ieşea deseori din chilie şi se ducea într-o peşteră ca să se roage. Neştiind unde iese Emilian noaptea, stareţul mînăstirii 1-a urmărit într-o noapte în taină. El a văzut cum stă Emilian la rugăciune, cu lacrimi multe, cu frică, cu cutremur şi cu evlavie mare. A văzut cum deodată o lumină cerească mai strălucitoare decît soarele a învăluit tot muntele, dar mai cu seamă peştera lui Emilian. Un glas s-a auzit de sus, care a zis: „Emiliane, iertate sînt păcatele tale.” Plin de spaimă, stareţul s-a grăbit înapoi în mînăstire. A doua zi el le-a descoperit fraţilor ce a văzut şi a auzit în timpul nopţii. De atunci fraţii l-au înconjurat pe Emilian cu multă tăcere şi evlavie. Sfîntul Emilian a trăit ani îndelungaţi trecînd cu pace la Domnul.

Viața pe lung a Sfântului Emilian Monahul

 În cetatea Roma era un om anume Victorin, care din tinereţe îşi petrecuse viaţa în multe păcate. Acela mai pe urmă, spre bătrîneţe, şi-a venit în simţire şi, aducîndu-şi aminte de păcatele sale, se cutremura de judecata lui Dumnezeu. Deci, intrînd într-una din sfintele mănăstiri şi rugînd pe egumen ca să-l primească, s-a lepădat de toate lucrurile lumii şi s-a făcut monah, luînd numele de Emilian. Apoi s-a deprins la toată supunerea şi ascultarea, păzind porunca ce i se dăduse şi îşi ostenea trupul ziua şi noaptea. Şi avînd neîncetată pomenire de moarte în sufletul său, se pregătea totdeauna pentru înfricoşata lui Dumnezeu judecată, ce va răspunde pentru păcatele sale în ziua răsplătirii, avînd de-a pururea în minte frica veşnicelor munci ale gheenei.

    Cu o frică ca aceasta şi-a obosit şi şi-a uscat trupul, încît toţi fraţii, care erau întru dragostea lui Dumnezeu în mănăstire, s-au mirat de atîta smerenie şi osteneală. Toţi se sîrguiau să-i urmeze vieţii lui şi să cîştige nevoinţele lui în ascultări, că doar şi-ar curăţi şi ei păcatele prin multă pocăinţă şi osteneală, căci îl vedeau în toate zilele flămînzind, însetînd şi muncindu-şi trupul; se foloseau foarte mult. Mănăstirea aceea era făcută pe un munte înalt care avea de o parte o peşteră. Şi avea obicei, tăinuit de toţi, fericitul Emilian a ieşi tîrziu seara din mănăstire la peştera aceea şi acolo se ruga cu lacrimi, pînă la cîntarea Utreniei.

    După cîtva timp a simţit egumenul pe Emilian ieşind noaptea tîrziu din mănăstire. Şi neştiind ce face fratele acela afară din mănăstire, şi-a lăsat chilia şi a plecat în taină pe urma lui. Văzîndu-l intrînd în peşteră, a stat lîngă dînsa, vrînd să aştepte pînă ce va ieşi, ca să-l întrebe care este pricina de intră noaptea în peştera aceea. Dar după puţin timp o lumină cerească, mai puternică decît razele soarelui, a strălucit în muntele acela. Şi a văzut egumenul pe Cuviosul Emilian stînd în peşteră, avînd mîinile întinse în sus şi rugîndu-se lui Dumnezeu. Apoi lumina aceea cerească se pogora peste capul fericitului.

    Văzînd egumenul acea lumină, s-a înspăimîntat şi l-a cuprins frica. Deci întorcîndu-se, a fugit la mănăstire tremurînd, abia putînd fugi cu picioarele, de spaima cea mare. Sosind el la porţile mănăstirii, a auzit un glas din cer, zicînd: "Emiliane, iartă-ţi-se ţie păcatele tale!" Mai mult înspăimîntîndu-se, egumenul a intrat în chilia sa şi tăcea, aşteptînd lumina zilei. Iar după cîntarea Utreniei, vrînd egumenul să folosească pe fraţi, a întrebat înaintea tuturor pe Cuviosul Emilian: "Unde ai fost, frate, în noaptea asta?" Iar cuviosul închinîndu-se egumenului, a răspuns: "M-am odihnit în mănăstire cu fraţii toată noaptea".

    Apoi fiind văzut de egumenul şi silindu-l să nu tăinuiască mila lui Dumnezeu cea arătată păcătoşilor celor ce cu adevărat se pocăiesc, a spus, chiar nevrînd, taina aceea la toţi fraţii, cum adică s-a pogorît peste dînsul lumina şi glasul din cer, de la scaunul milostivirii. Atunci a început egumenul a grăi către fraţi: "Ascultaţi, dragii mei fraţi, ar fi putut Dumnezeu Cel Atotputernic să ierte în taină păcatele acestui frate. Dar pentru noi a trimis în chipul luminii mila Sa, cu glas, deşteptînd ale noastre inimi spre pocăinţă, ca să ştim şi să ne minunăm de mila şi de iubirea de oameni a Făcătorului nostru, cum că nu este departe de cei ce se pocăiesc cu adevărat".

    După o vestire ca aceasta pentru iertare de greşelile sale, Cuviosul Emilian săvîrşind cealaltă vreme a vieţii sale întru bucurie sufletească, s-a dus spre lumina cea neapropiată, ca să audă glasul bucuriei şi al veseliei celor ce dănţuiesc la cer, în locaşurile drepţilor, în veci. Amin.

Cântare de laudă la Sfântul Emilian

Sufletul lui Emilian celui preapăcătos

Sîngerează de durere.

Deznădăjduind de mîntuirea lui,

Emilian se roagă totuşi fierbinte lui Dumnezeu:

„O, Preaînalte şi Minunate Doamne,

De la care soarele îşi ia lumina lui,

O, Doamne, de la Care oştirile cereşti

Primesc lumina şi strălucirea!

O, Doamne, primeşte-mă pe mine,

Căci numai la Tine mai năzuieşte sufletul meu.

Mă întorc la Tine, nu mă alunga, Doamne.

Numai Ţie voiesc să-Ţi mulţumesc,

Celui Care acum îmi dăruieşti înţelegerea vieţii.

O, dăruieşte-mi să vărs lacrimi de pocăinţă,

Nesfârşit.

Dăruieşte-mi mie cu postiri să-mi vindec

Trupul şi sufletul meu,

Dăruieşte-mi mie să mă rup desăvîrşit

De vicleniile acestei lumi.

Dăruieşte-mi mie iertare,

Iertare, Doamne!

Curăţeşte, Doamne,

Cîmpul înţelenit de spini al sufletului meu.

Seamănă cu sfinţenia Ta pămîntul inimii mele,

Doamn, învie sufletul meu

Iar trupul, pentru mîntuirea mea, dă-l durerilor şi suferinţei.

Căci iată între pămînteni

Nu este unul mai necurat decît mine.

Iată Doamne, da, eu pe mine mă judec,

Şi-mi văd cu adevărat vinovăţia mea.

În ceasul Judecăţii celei Mari,

Să nu mă lepezi, Doamne,

Morţii celei veşnice să nu mă dai,

Căci eu întru frica de Tine

Unul M-am îmbrăcat”.