Sf. Mc. Nestor
Sfântul Mare Mucenic Nestor, prietenul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir, care a pătimit în timpul împăratului Maximian Hercule (apr. 306)

În această zi, facem pomenirea Sfântului Mare Mucenic Nestor, prietenul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir, care a pătimit în timpul împăratului Maximian Hercule (secolul al IV-lea) 


Păgînul împărat Maximilian, care se mai numea şi Gherculie, prieten al lui Diocleţian, mergînd în cetatea Solunului şi punînd în temniţă pe Sfîntul Dimitrie, antipatul, pentru mărturisirea lui Hristos, se îndeletnicea cu jocuri publice şi cu privelişti, lăudîndu-se cu luptătorul său, Lie, care era din neamul vandalilor, zicînd că nimeni nu-l poate birui pe el. Acel Lie era ca un alt Goliat, cu trup mai mare decît alţi oameni, înfricoşat la căutătură, cu chipul şi năravul de fiară, cu glasul ca de leu ce răcneşte, iar de căutătura şi de glasul lui tremurau cei ce-l vedeau. Puterea lui era nespus de mare şi nebiruită, căci în el locuiau duhuri necurate şi nimeni nu-i putea sta împotrivă. Lie omorîse un însemnat număr de oameni viteji şi puternici şi era foarte iubit de împărat pentru tăria lui, căci împăratul, fiind nesăţios de sînge omenesc, îl iubea pe acesta, fiindcă toată puterea lui trupească o întrebuinţa pentru vărsarea sîngelui.

     Acestui necurat Lie i-a pregătit împăratul în mijlocul cetăţii un loc pe stîlpi, înalt şi larg, pe care el putea să-şi desfăşoare luptele sub privirea tuturor. Iar sub acest loc erau înfipte mulţime de suliţe cu ascuţişul în sus, ca astfel, pe cel care îl va birui Lie, îndată să-l arunce pe acele arme ascuţite şi să-l omoare. Astfel luptîndu-se Lie cu oamenii, îi arunca sub pod în suliţe şi-i omora, iar împăratul, cu toată mulţimea oştilor sale, privea spre acea luptă cu bucurie şi se mîndrea cu luptătorul său. La aceste lupte asista şi poporul Solunului, în care era mulţime de credincioşi, care, văzînd sîngele omenesc vărsat de aceea fiară fără de omenie, suspina cu greu, pentru că ucisese mulţi creştini, pe care necuraţii îi aduceau cu sila pe pod şi îi puneau să se lupte cu Lie.

     Atunci era în cetate un tînăr cu numele de Nestor, viteaz şi frumos la faţă, abia ieşindu-i mustaţa şi barba. Tînărul îi era cunoscut Sfîntului Mare Mucenic Dimitrie, de la care învăţase sfînta credinţă: Acesta, văzîndu-i pe creştini că sînt ucişi fără de milă, s-a aprins de mînie şi a vrut să se lupte cu Lie.

     Alergînd la sfîntul Dimitrie care era în temniţă, i-a spus că Lie a ucis o mulţime de creştini, apoi i-a zis: "Roagă-te pentru mine, plăcutule al lui Dumnezeu, să-mi ajute pentru sfintele tale rugăciuni, ca, mergînd să mă lupt cu acel potrivnic, să-l biruiesc pe el şi să ridic ocara creştinilor".

     Iar Sfîntul Dimitrie, făcînd pe frunte şi pe pieptul lui semnul crucii, l-a binecuvîntat şi i-a proorocit, zicînd: "Pe Lie îl vei birui şi pe Hristos vei mărturisi". Sfîntul Nestor, luînd binecuvîntare, a alergat degrabă la luptă şi, aruncîndu-şi hainele sale înaintea tuturor, cu mare glas a strigat: "Eu vreau să mă lupt cu Lie". Iar împăratul, văzînd îndrăzneala acelui tînăr, s-a mirat şi, fiindu-i milă de tinereţea şi de frumuseţea lui, a zis către dînsul: "Oare nu ai văzut tu pe cîţi a biruit Lie, mai puternici şi mai tari decît tine? Tu eşti mic de stat şi tînăr. Îndrăzneşti oare a merge împotriva aceluia cu care nu se aseamănă nimeni sub soare?" Iar el a zis: "Deşi sînt mic şi neputincios, însă mare şi nebiruită este puterea Hristosului meu, spre Care nădăjduiesc şi în numele Lui binevoiesc să mă lupt cu uriaşul Lie". Împăratul, auzind de numele lui Hristos şi cunoscînd că Nestor este creştin, s-a mîniat şi a poruncit să meargă la pod, socotind că Nestor va fi omorît de Lie, cum au fost omorîţi şi ceilalţi. Atunci Nestor s-a suit cu curaj la locul de luptă. Iar Lie, sărind, a năvălit asupra sfîntului, care, dacă a văzut că se apropie Lie, şi-a făcut semnul crucii şi cu mare glas a strigat, zicînd: "Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mi!"

     Apropiindu-se de Lie, a început a se lupta. Iar Dumnezeu, Cel ce a întărit odată pe David împotriva lui Goliat, a întărit şi pe robul său, Nestor, asupra necuratului Lie, spre necazul împăratului şi spre veselia credincioşilor săi. Căci Nestor cel mic, s-a arătat mai mare cu vitejia sa decît Lie cel puternic, pe care, apucîndu-l ca pe o pasăre, l-a aruncat de pe podul cel înalt în suliţele cele ascuţite, în care, căzînd Lie ca un stejar, i-a ieşit ticălosul său suflet şi a pierit pomenirea lui cu sunet; apoi s-a spulberat puterea lui cea mîndră şi deşarta laudă a lui Maximilian pentru luptătorul său. După aceea tot poporul Solunului, dar mai ales creştinii, văzînd acea neaşteptată şi preaslăvită biruinţă, cu mare glas au strigat: "Mare este Dumnezeul lui Dimitrie". Iar împăratul, sculîndu-se cu ruşine, s-a dus în palatele sale, necăjindu-se şi întristîndu-se foarte mult pentru iubitul său Lie. Mîniindu-se asupra lui Nestor, a poruncit să fie prins. Şi aflînd că marele Mucenic Dimitrie a fost pricinuitorul morţii lui Lie, că el a întărit la luptă pe Nestor, proorocindu-i lui biruinţa, a poruncit să fie ucişi amîndoi. Sfîntul Dimitrie a fost ucis cu suliţe, iar lui Nestor i s-a tăiat capul şi amîndoi au primit cununile biruinţei de la Hristos, răsplătitorul de nevoinţe întru împărăţia cea cerească, căreia şi noi să ne învrednicim cu rugăciunile sfinţilor răbdători de chinuri. Amin.

Troparul Sfântului Mucenic Nestor, glasul al 4-lea

Mucenicul Tău, Doamne, Nestor, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Nestor, glasul al 2-lea

Nevoindu-te bine, ai moștenit acum mărirea cea nemuritoare, ostaș preaales al Stăpânului făcându-te, cu rugăciunile lui Dimitrie mucenicul, cu care împreună, Nestor înțelepte, nu înceta a te ruga pentru noi toți.

Acatistul Sfântului Mucenic Nestor din Tesalonic

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic NestorTroparul Sfântului Mucenic Nestor, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Nestor, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.


Condacul Sfântului Mucenic NestorGlasul 2

Căutând cele de sus...

Nevoindu-te bine, ai moştenit acum Mărirea Cea Nemuritoare, ostaş preaales al Stăpânului făcându-te, cu rugăciunile Sfântului Dimitrie, Mucenicul, cu care împreună, Sfinte Mucenice Nestor, Preaînţelepte, nu înceta a te ruga pentru noi toţi.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Armele lui Faraon şi pu­terea lui le-a aruncat în mare, Cel Tare în războaie; să-I cântăm cântare nouă, că S-a preamărit.

Stih: Sfinte Mucenice Nestor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pusu-te-ai bucurându-te peste sângele tău, înţelepte, ca pe o căruţă de văpaie şi te-ai suit cu bucurie către înălţimea cerului, unde este Iisus, Lumina Cea Ne­înserată.

Stih: Sfinte Mucenice Nestor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înfăşurându-te cu platoşa cea înţelegătoare a credinţei, Sfinte Nestor şi având în mâini Cru­cea ca o suliţă, ai tăiat cu tărie taberele vrăjmaşului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărindu-te cu căldura dra­gostei lui Hristos, ai sărit în lo­cul cel de privelişte, ai risipit uneltirile lui Lie şi ai întărit semn de biruinţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Zămislit-ai în pântece pe Cel împreună fără de început cu Tatăl; născut-ai neştiind de băr­bat mai presus de fire cu Trup, rămânând cu adevărat Fecioară Curată. Pentru aceasta toţi te cinstim.Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce întăreşti tunetul...

Stih: Sfinte Mucenice Nestor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te cu Tăria Puterii Celui Ce a sfărâmat zăvoa­rele şi porţile iadului, degrabă ai intrat la luptă şi tare ai sfă­râmat uneltirile vrăjmaşului.

Stih: Sfinte Mucenice Nestor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe începătorul cel vechi al în­şelăciunii, l-ai călcat sub pi­cioarele tale, căci ca un tânăr bărbat ai mers către tăierea să­biei, Sfinte Nestor, lauda mucenicilor. Pentru aceea, te lăudăm.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Zdrobind mai înainte semeţia celor fărădelege, ai jertfit lui Dumnezeu, mucenice, dându-i Lui răsplătire sângele tău cel sfinţit. Pentru aceea, din nou ţi-a dat ţie răsplătire cu bogate haruri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Iisus, Cel pe Care L-ai purtat în pântecele tău, Născătoare de Dumnezeu, a înnoit mai pre­sus de fire chipul cel pierdut al neamului, prin mâncarea lui Adam, dându-i podoaba cea dintâi.

Irmosul:

Cel Ce întăreşti tunetul şi zideşti Duhul, întăreşte-mă, Doamne, ca să Te laud pe Tine adevărat şi să fac voia Ta; că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Dumnezeule, graiul Tău şi m-am temut, înţeles-am lucrurile Tale şi m-am înspăimântat, Doamne; că de lauda Ta este plin tot pământul.

Stih: Sfinte Mucenice Nestor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu învăţătu­rile cele dătătoare de lumină ale Sfântului Dimitrie, ai fugit de la întunericul deşertăciunii elini­lor şi ai strălucit cu lumina mu­ceniciei.

Stih: Sfinte Mucenice Nestor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tulburând marea cea sărată a necredinţei, cu dulceaţa cre­dinţei tale, Sfinte Mucenice Nestor, ai înecat oştile necredincioşilor întru adâncul sângiurilor tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătatu-te-ai pom sădit pe lângă Viaţă, hrănind cu bună rodirea chinurilor tale plinirea credincioşilor, Sfinte Nestor, lauda mucenicilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fii Curăţitoare de păcatele mele şi-mi dă mână de ajutor, mie, celui ce mă primejduiesc, Preasfântă Stăpână, Ajutătoarea cea tare a creştinilor.Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Răsări mie, Doamne, Lumi­na Poruncilor Tale, că la tine aleargă duhul meu şi te laudă pe Tine; că Tu eşti Dumnezeul nostru şi la Tine scap, Împăratul Păcii.

Stih: Sfinte Mucenice Nestor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Udându-ţi cugetul cu cunoş­tinţa cuvintelor celor Dumneze­ieşti, ai odrăslit spic de muceni­cie copt la vreme, Mărite Mucenice Nestor.

Stih: Sfinte Mucenice Nestor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin râurile cuvintelor tale, o, Sfinte Dimitrie, mucenice al lui Hristos, a potolit Sfântul Nestor nelegiuirea cea mare a necredinţei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Luptându-te cu vrăjmaşul cel văzut, ai luat ajutorul lui Dumnezeu Cel Nevăzut, Sfinte Mucenice Nestor, pururea pomenite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te, Ceea ce ai născut fără de sămânţă pe Dumnezeul nostru! Bucură-te, Maica lui Dumnezeu Preacurată! Bucu­ră-te, Mireasă Nenuntită!Cântarea a 6-a. Irmos: Viforul gândurilor apucându-mă...

Stih: Sfinte Mucenice Nestor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Însemnându-ţi-se inima cu pecete, vitejeşte ai rănit inima lui Lie, luptătorule, cu suliţa bărbăţiei tale. Şi bucurându-te, eşti osândit la moarte pentru Iisus, Viaţa tuturor.

Stih: Sfinte Mucenice Nestor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un mire din cămara tru­pului tău ai ieşit, Sfinte Nestor şi fiind luminat şi împodobit cu hainele cele sfinţite, din sângiurile tale, mucenice, ai stat înaintea Stă­pânului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înălţându-ţi picioarele pe piatra dreptei credinţe, te-a întărit Hristos, Piatra vieţii şi a îndreptat cărările tale către El, Sfinte Nestor şi pe vrăjmaşii tăi i-a ruşinat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Rupe lanţurile greşelilor mele, Ceea ce ai născut pe Dum­nezeu, Cel Ce ridică păcatul lumii, Fecioară Marie. Că în­tru tine mi-am pus nădejdile mântuirii.

Irmosul:

Viforul gândurilor apucându-mă, mă trage întru adâncul greşelilor celor nemăsurate; dar Tu, Cârmuitorule Bunule, mai înainte apucând cârmuieşte-mă, ca pe proorocul şi mă mântuieşte.CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând cele de sus...

Nevoindu-te bine, ai moştenit acum Mărirea Cea Nemuritoare, ostaş preaales al Stăpânului făcându-te, cu rugăciunile Sfântului Dimitrie, Mucenicul, cu care împreună, Sfinte Mucenice Nestor, Preaînţelepte, nu înceta a te ruga pentru noi toţi.
Condac 1:

Bucură-te, ostașul cel neînfricat al lui Hristos, care, doborând pe Lie, ucigașul creștinilor, ai surpat trufia împăratului Maximian, dascăl și părinte fiindu-ți Marele Dimitrie, de la care primind sabia credinței, ai pornit la luptă – asemenea lui David, nimicind uriașa putere cu praștia nevinovăției tale, iar pe creștinii Solunului i-ai izbăvit cu sângele muceniciei, pentru care cu nevrednicie îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Icos 1:

Sfinte nevoitorule, care nesocotind plăcerile tinereții ți-ai primejduit viața, înfruntând nevrednicia lui Lie și puterea împăratului păgân, ca un miel nevinovat dăruindu-te lui Hristos, iar creștinii izbăviți prin jertfa ta, îți aduceau cu dragoste laude ca acestea:
Bucură-te, frăgezimea tinereții;
Bucură-te, câștigător al vieții;
Bucură-te, al creștinilor izbăvitor;
Bucură-te, al ucigașului lor surpător;
Bucură-te, cel cu frumusețea împodobit;
Bucură-te, de Marele Dimitrie blagoslovit;
Bucură-te, al plăcerilor tinereții disprețuitor;
Bucură-te, al lui Hristos îndrăzneț mărturisitor;
Bucură-te, cel ce sălbăticia uriașului Lie ai înfruntat;
Bucură-te, că puterea lui de fiară nu te-a spăimântat;
Bucură-te, cel ce spre Hristos ai nădăjduit;
Bucură-te, că de la El neînfrântă putere ai primit;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 2:

Mucenice al lui Hristos, Nestore, întărit fiind cu dumnezeieștile cuvinte ale Marelui Mucenic Dimitrie, ca un nou David, pe Goliat, în uriașul Lie bărbătește ai omorât, și mândria împăratului surpând, de ucigașe sulițe ai izbăvit mulțimea creștinilor, care neîncetat slăvind pe Dumnezeu, aduceau Lui cântare: Aliluia!

Icos 2:

Nestore înțelepțite, întrarmându-te cu puterea celui ce a sfărâmat zăvoarele și porțile iadului, ai surpat vicleșugul și puterea ucigașe a tiranului Lie, zvârlindu-l ca pe o minge în sulițele pregătite pentru frații tăi, care slăvind pe Dumnezeu pentru tăria ta, această cântare ți-aduceau:
Bucură-te, noule David cu înțelepciune;
Bucură-te, că asemenea lui ai izbăvit înselăciunea;
Bucură-te, că pe Lie, cu uriașul Goliat ai închipuit;
Bucură-te, că întrarmat cu credință, pe păgâni ai biruit;
Bucură-te, că spre pod, „privelistea păgânilor”, ai alergat;
Bucură-te, că Lie, cu trufie și dispreț te-a întâmpinat;
Bucură-te, că nădăjduind în Hristos, ai înfruntat aprigă sălbăticie;
Bucură-te, că frăgezimea ta curată a dovedit atâta tărie;
Bucură-te, cel ce răcnetul și căutătura înfricoșată a lui Lie, cu seninătate ai privit;
Bucură-te, că pe acel ucigător de creștini, în sulițe l-ai zvârlit;
Bucură-te, că pentru vărsarea sângelui nevinovat, creștinii suspinau;
Bucură-te, că pentru vitejia ucigașului, păgânii se veseleau;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 3:

Biruitorul vrăjmașului creștinilor făcându-te, mucenice, de ascuțisul săbiilor i-ai izbăvit, aruncându-te cu dragoste în „lupta cea bună”, pe urmele jertfei lui Hristos pășind, pe cei slabi, din ucigașe gheare smulgând, iar pe noi, cu rugăciunile tale, din mâna lui veliar scoate-ne, ca să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 3:

Înșelăciunii păgânului împărat Maximian slujind Lie, pe creștini ucidea, cu diavolească trufie, gâdilând pofta împăratului, iar tu, înțelepte, neputând răbda atâta cruzime, biruind slăbiciunea tinereții, te-ai întrarmat cu credința cea tare în Hristos, rușinând lauda cea deșartă a ucigașilor. Pentru aceea, cu dragoste îți aducem aceste laude:
Bucură-te, viteazule;
Bucură-te, înțeleptule;
Bucură-te, izbăvitorul amărâților;
Bucură-te, nimicitorul săbiilor;
Bucură-te, cel cu credință întrarmat;
Bucură-te, cel de dragoste sfântă înflăcărat;
Bucură-te, al jertfei lui Hristos următor;
Bucură-te, al trufiei păgânilor biruitor;
Bucură-te, că scut celor slabi te-ai făcut;
Bucură-te, că mare râvnă, pentru Hristos ai avut;
Bucură-te, a înșelăciunii înlănțuire;
Bucură-te, a trufiei ucigașe nimicire;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 4:

Îndrăzneală sfântă născând credința ta cea tare, te-ai înfățisat împăratului, cerând să lupți cu Lie, uriașul. Dar Maximian, vrând să-ți crute tinerețea și frumusețea trupească de sălbăticia plăcutului sau, nu ți-a cunoscut tăria cea dinlăuntru, care te-a întrarmat cu vitejească râvnă, ci slăvind pe Hristos, ai alergat spre mucenicie, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 4:

Înțeleaptă minte, în trup tânăr arătând, mucenice sfinte, ai ales calea dumnezeieștii slave, cu aripile credinței zburând peste deșartele ademeniri ale păgânului împărat, te-ai numărat cu cetele mucenicilor, cu care împreună rugându-te pentru noi, primești smerita noastra cântare:
Bucură-te, cel tare în credință;
Bucură-te, râvnitor spre dulce nevoință;
Bucură-te, cel ce ai întâmpinat a lui Lie căutătura-nfricoșată;
Bucură-te, că de-al fiarei răcnet, obștea lui Hristos era înspăimântată;
Bucură-te, că nu te-au biruit ale împăratului ademeniri;
Bucură-te, că ai călcat vitejește ale vrăjmașului uneltiri;
Bucură-te, cel ce nu ți-ai cruțat tinerețea;
Bucură-te, cel ce urâciunea ai învins cu frumusețea;
Bucură-te, că și pe noi, de ademenirile lui veliar ne păzești;
Bucură-te, că de răcnetele vrăjmașului ne izbăvești;
Bucură-te, cel ce cu rugăciunea mijlocești a noastră mijlocire;
Bucură-te, cel ce ești osârdnica noastră ocrotire;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 5:

Întărit cu căldura dragostei lui Hristos, Nestore mucenice, pe începătorul cel vechi al înșelăciunii l-ai nimicit, ca un viteaz bărbat mergând spre tăiere, cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 5:

Cu pecetea lui Hristos însemnându-te Marele Mucenic Dimitrie, vitejește ai rănit, sfinte, inimă de fiară a vrăjmașului, și sângele tău curat vărsând, moștenitor al împărăției cerești te-ai făcut, iar noi, bucurându-ne de a ta grabnică sprijinire, îți aducem aceste laude:
Bucură-te, cel cu alese doruri împodobit;
Bucură-te, al lui Hristos mucenic iubit;
Bucură-te, cel ce trufia împăratului ai săgetat;
Bucură-te, că a păgânilor priveliște de pe pod ai surpat;
Bucură-te, cel ce bărbătește te-ai dus la tăiere;
Bucură-te, a creștinilor dulce mângâiere;
Bucură-te, că inima fiarei ucigașe ai rănit;
Bucură-te, că taria uriașului, cu credința în Hristos ai biruit;
Bucură-te, al nemuririi moștenitor;
Bucură-te, al nostru grabnic sprijinitor;
Bucură-te, ajutătorul bolnavilor;
Bucură-te, mângâietorul întristaților;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 6:

Crucii tale ne închinăm, Hristoase, că prin puterea ei tinerețea lui Nestor ai făcut biruitoare asupra celui vechi în răutate. Nu ne lăsa nici pe noi, care cinstind tăria ei, aducem neîncetată cântare: Aliluia!

Icos 6:

Lui Hristos aducând prinos sângele tău, mucenice, cerurile ți-au primit sufletul ca pe o mireasă înfrumusețată, cetele sfinților cu veselie te-au întâmpinat, iar noi nevrednicii, nădăjduind în sprijinul rugăciunilor tale, cu dragoste îți aducem aceste laude:
Bucură-te, lauda mucenicilor;
Bucură-te, bucuria sfântă a creștinilor;
Bucură-te, a nevoitorilor călăuzire;
Bucură-te, a celor feciorelnici sprijinire;
Bucură-te, a asupriților ocrotire;
Bucură-te, a tinerilor frumoși îngrădire;
Bucură-te, a celor neputincioși întărire;
Bucură-te, a credinței creștine putere;
Bucură-te, a crucii mângâiere;
Bucură-te, că lui Hristos, însuși trupul jertfă ți-ai adus;
Bucură-te, că mucenicia ta, inima diavolului a împuns;
Bucură-te, că pe altarul iubirii, prețul vieții tale ai pus;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 7:

Întrarmat cu puterea crucii lui Hristos, care pe diavolul l-a surpat, ai biruit, sfinte, tăria vicleanului, învățându-ne și pe noi „lupta cea bună”, neîncetat cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 7:

Cu credința lui Avraam jertfind, Mucenice, însuși trupul tău, „pământului făgăduinței” te-ai făcut moștenitor, iar noi, nevrednicii, cinstind nevoințele tale, aceasta cântare ți-aducem:
Bucură-te, următor lui Avraam cu credință;
Bucură-te, asemenea lui David cu biruință;
Bucură-te, a întâiului Mucenic Ștefan următor;
Bucură-te, al poruncii iubirii împlinitor;
Bucură-te, cel ce nedreptatea și înșelăciunea n-ai suferit;
Bucură-te, că apărând pe cei slabi, pe Hristos ai mărturisit;
Bucură-te, cel ce pentru uciderea fără vină a creștinilor te-ai ridicat;
Bucură-te, că apărându-i pe ei, cu vitejie în luptă te-ai aruncat;
Bucură-te, ocrotirea și tăria creștinilor;
Bucură-te, mânia și răzbunarea păgânilor;
Bucură-te, cel ce pe Lie în sulițe l-ai aruncat;
Bucură-te, că pentru moartea lui frumosul tău cap s-a tăiat;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 8:

Marelui Dumnezeu închinându-te, Sfinte, jertfă curată te-ai adus, pe Hristos mărturisind cu putere, urâciunea pustiirii ai nimicit, Treimii Sfinte neîncetată cântare aducând: Aliluia!

Icos 8:

Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, dascăl și parinte fiindu-ți, te-a întărit cu credință în Hristos și cu semnul crucii pecetluindu-te, ți-a proorocit biruință asupra lui Lie. Iar tu, cu vitejie alergând, ai biruit a ucigașului putere, pentru care noi, cu dragoste, aceste laude ți-aducem:
Bucură-te, cel ce cu sunet ai risipit a lui Lie pomenire;
Bucură-te, că a împăratului mânie ai pornit spre a ta pedepsire;
Bucură-te, cel ce ai vădit a lui Dimitrie credință și putere;
Bucură-te, că prin moartea ucigașului ai tăiat a păgânilor plăcere;
Bucură-te, cel cu Sfântul Dimitrie împreună-rugător;
Bucură-te, cu Izvorâtorul de Mir deopotrivă pătimitor;
Bucură-te, al Solunului, de nedreptate și durere izbăvitor;
Bucură-te, că prin vitejia ta, credința în Hristos ai întărit;
Bucură-te, că din sământa sângelui tău, noi creștini au răsărit;
Bucură-te, că Sfântul Dimitrie, cu semnul crucii te-a pecetluit;
Bucură-te, că întarit de el, cu bucurie, spre mucenicie ai pornit;
Bucură-te, că frângând capul înșelăciunii, pe Hristos ai propovăduit;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 9:

Izbăvitorul neamului omenesc din robia lui veliar, te-a luminat pe tine, Sfinte Mucenice, ca să-ți agonisești putere și, împodobindu-ți tinerețea cu înțelepciune, iar frumusețea trupului cu neprihănirea, ți-a înfierbântat inima cu iubirea care înalță și rodește tot felul de bunătăți. Pentru aceea, punându-ți trupul stavilă împotriva relelor pătimiri ale creștinilor Solunului, ne-ai învățat și pe noi a cânta neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 9:

Creștinilor Solunului te-ai făcut scut, Sfinte Mucenice, stăvilind uciderea lor de sălbatica plăcere a lui Maximian în priveliștea luptei cu uriașul Lie, iar noi, întăriți de răsunetul biruinței tale, cu recunoștință, această cântare ți-aducem:
Bucură-te, viteazule luptător;
Bucură-te, tinere biruitor;
Bucură-te, al frumuseții trupești disprețuitor;
Bucură-te, al slavei cerești câștigător;
Bucură-te, că iubirea lui Hristos te-a înflăcarat;
Bucură-te, că asupra necredinței, credința te-a întrarmat;
Bucură-te, cel ce trupul ți-ai pus scut înșelăciunii;
Bucură-te, că biruința ta a fost stavilă întinăciunii;
Bucură-te, cel ce ai nimicit a păgânilor sălbatică plăcere;
Bucură-te, că ai izbăvit creștinii de nedreaptă tăiere;
Bucură-te, a noastră ocrotire în rele pătimiri;
Bucură-te, al nostru mijlocitor de sfinte împliniri;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 10:

Mijlocitor al creștinilor făcându-te, mucenice, cu scump sângele tău ai spălat rănile și ai alinat suspinurile Solunului, pentru diavoleasca plăcere a păgânilor, cântând împreună cu îngerii lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 10:

Al nostru sprijinitor făcându-te, sfinte, nu înceta a te ruga pentru neputințele firii noastre căzute, ca întărindu-ne cu căldura iubirii tale, să ne ridicăm, slăvind pe Dumnezeu pentru nevoințele tale și cântând laude ca acestea:
Bucură-te, miel curat, ce singur te-ai dus la tăiere;
Bucură-te, că ai dat sângele tău pentru a fraților mângâiere;
Bucură-te, cel ce pentru Hristos sufletul nu ți-ai cruțat;
Bucură-te, că prin mucenicie viață veșnică ai câștigat;
Bucură-te, că te-ai jertfit ca să ridici pe cei de jos;
Bucură-te, că marea-ți iubire te-a făcut prieten lui Hristos;
Bucură-te, că ți-ai câștigat loc bineplăcut;
Bucură-te, că și al nostru grabnic sprijinitor te-ai făcut;
Bucură-te, că smeriți în fața jertfei tale ne plecăm;
Bucură-te, că sprijin tare în rugăciunea ta aflăm;
Bucură-te, că noi în încercări la tine alergăm;
Bucură-te, că prin dragostea ta ne mângâiem;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 11:

La tronul Treimei Sfinte înălțându-se jertfa ta, mucenice, împreună cu Marele Dimitrie, învățătorul tău, neîncetată lauda îi aduceți, cântând: Aliluia!

Icos 11:

Stăpânului veacurilor, cu vrednicie slujind, sfinte, pe diavol ai ferecat cu lanțurile oțelite ale vitejiei tale, iar noi, cu nevrednicie cătând spre măreția jertfei tale, neîncetată cântare lui Dumnezeu aducem, lăudând mucenicia ta:
Bucură-te, cel ce te-ai făcut solul nostru la Treimea Sfântă;
Bucură-te, cel ce la tronul slavei, cu heruvimii, neîncetat cântă;
Bucură-te, cu Marele Dimitrie împreună alergător;
Bucură-te, al cununei neveștejite cu el câștigător;
Bucură-te, cel ce asemenea lui ne ești ales mijlocitor;
Bucură-te, al celor asupriți cald sprijinitor;
Bucură-te, râvnitor spre desfătări cerești;
Bucură-te, disprețuitor al plăcerilor trupești;
Bucură-te, fiu al harului;
Bucură-te, câștigător al darului;
Bucură-te, cel ce te apleci spre noi, smeriții;
Bucură-te, cel ce ne ajuți pe noi, amărâții;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 12:

Hristos ți-a împărtășit darul credinței și puterea, ca purtând crucea muceniciei, pentru numele Lui, să biruiești toată vrăjmășia, făcându-te părtaș al slavei cerești, unde, împreună cu cetele îngerești, neîncetată cântare de laudă îi aduci: Aliluia!

Icos 12:

Iisus, Fiul lui Dumnezeu, văzându-ți tinerețea și frumusețea sufletului, în alergarea curată a muceniciei ți-a primit jertfa și împodobind capul tău feciorelnic cu cununa nevestejitei răsplătiri, te-a adăugat la ceata sfinților, pentru care, cu adâncă smerenie, îndrăznim a-ți aduce această cântare:
Bucură-te, jertfitorule mire;
Bucură-te, a lui Iisus aleasă iubire;
Bucură-te, că I-ai dăruit a ta neprihănire;
Bucură-te, cu Marele Dimitrie în sfântă unire;
Bucură-te, câștigător de neveștejită cunună;
Bucură-te, a veșniciei sfântă arvună;
Bucură-te, cel ce pe mulți la credința în Hristos ai câștigat;
Bucură-te, că cetei sfinților, Hristos te-a adăugat;
Bucură-te, cel ce pentru noi ești cu sfinții împreună-rugător;
Bucură-te, la tronul ceresc, al nostru grabnic mijlocitor;
Bucură-te, că celor ce-ți poartă numele ești neîncetat ocrotitor;
Bucură-te, că tuturor obidiților ești de nădejde sprijinitor;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 13:

O, Sfinte Mucenice Nestore, care neastâmpărul curat al tinereții și frumusețea trupului tău le-ai dăruit neprihănita jertfă lui Hristos, pe creștinii Solunului izbăvindu-i de nedreaptă pierzare, pe noi, care suspinăm cu amar, sub povara grea a încercărilor, ușurează-ne, cu mijlocirea grabnică a rugăciunilor tale, ca împreună cu tine, să putem cânta lui Dumnezeu: Aliluia! (De trei ori).

După aceea se fac Icosul Întâi și Condacul Întâi

Icos 1:

Sfinte nevoitorule, care nesocotind plăcerile tinereții ți-ai primejduit viața, înfruntând nevrednicia lui Lie și puterea împăratului păgân, ca un miel nevinovat dăruindu-te lui Hristos, iar creștinii izbăviți prin jertfa ta, îți aduceau cu dragoste laude ca acestea:
Bucură-te, frăgezimea tinereții;
Bucură-te, câștigător al vieții;
Bucură-te, al creștinilor izbăvitor;
Bucură-te, al ucigașului lor surpător;
Bucură-te, cel cu frumusețea împodobit;
Bucură-te, de Marele Dimitrie blagoslovit;
Bucură-te, al plăcerilor tinereții disprețuitor;
Bucură-te, al lui Hristos îndrăzneț mărturisitor;
Bucură-te, cel ce sălbăticia uriașului Lie ai înfruntat;
Bucură-te, că puterea lui de fiară nu te-a spăimântat;
Bucură-te, cel ce spre Hristos ai nădăjduit;
Bucură-te, că de la El neînfrântă putere ai primit;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condac 1:

Bucură-te, ostașul cel neînfricat al lui Hristos, care, doborând pe Lie, ucigașul creștinilor, ai surpat trufia împăratului Maximian, dascăl și părinte fiindu-ți Marele Dimitrie, de la care primind sabia credinței, ai pornit la luptă – asemenea lui David, nimicind uriașa putere cu praștia nevinovăției tale, iar pe creștinii Solunului i-ai izbăvit cu sângele muceniciei, pentru care cu nevrednicie îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!
 Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Cel Ce ai grăit cu Moise în munte şi chipul Fecioarei în rug l-ai arătat; Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Mucenice Nestor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce ai luminat inimile cre­dincioşilor, cu razele nevoinţelor răbdătorului de chinuri; Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Mucenice Nestor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stingând văpaia necredinţei, cu Roua Dumnezeieştilor tale sângiuri, Mucenice Nestor acum cânţi: Binecuvântat eşti, Dum­nezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Jertfă vie aducându-te Dom­nului, întru miros cu bună mi­reasmă, Mucenice Nestor, cân­tai: Binecuvântat eşti, Dum­nezeul părinţilor noştri!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai Sfântă decât Heruvimii te-ai arătat, Preasfântă Stă­până, născând pe Preasfântul Dumnezeu Cuvântul, pe Cel Ce ne sfinţeşte pe noi.Cântarea a 8-a. Irmos: Pământul şi toate cele...

Stih: Sfinte Mucenice Nestor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pământul a primit cinstitul tău sânge, cel ce s-a văr­sat pentru Hristos, cerurile ţi-au primit sufletul, ca pe o mireasă înfrumuseţată; cetele muceni­cilor şi sufletele tuturor drep­ţilor, cu veselie te-au întâmpi­nat pe tine, Sfinte Mucenice Nestor.

Stih: Sfinte Mucenice Nestor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O, sufletul tău cel iubitor de Dumnezeu, Sfinte Mucenice Nestor, care întru nimic a socotit moartea cea vremelnică, iar viaţa cea întru Dumnezeu a ales-o; o, ce bărbăţie Dumnezeiască, care a biruit cu tărie nebărbăţia vrăjmaşilor, celor ce nu mărturisesc pe Hristos!

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Luptatu-te-ai lupta cea bună, călătoria ai săvârşit-o cu ade­vărat, Sfinte Nestor, Preaînţelepte şi ţi-ai păzit credinţa; şi de acum înainte te aşteaptă cununa dreptăţii, pe care ţi-o va da ţie Hristos în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Nu mă tem de vânările vrăj­maşului, avându-te pe tine Aju­tătoare. Nu mă voi teme de rele, năzuind la tine, Născătoare de Dumnezeu; că întru tine mă laud şi întru tine voi trece zidul păcatului, izbăvindu-mă cu rugăciunea ta, Preacurată.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pământul şi toate cele ce sunt pe el, mările şi toate izvoarele, cerurile cerurilor, lumina şi întunericul, gerul şi zăduful, fii oamenilor şi preoţii, binecuvântaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi pe El în veci!Cântarea a 9-a. Irmos: Pentru că mi-a făcut mie...

Stih: Sfinte Mucenice Nestor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcându-te cu porfiră vopsită din sfinţite sângiurile tale şi ţinând în dreapta ta crucea ca un sceptru, împără­ţeşte împreună cu Hristos, Sfinte Fericite Nestor.

Stih: Sfinte Mucenice Nestor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strugure copt al Viei Celei În­ţelegătoare te-ai arătat şi în linurile muceniciei ne-ai stors nouă vinul umilinţei, izvorându-1 credincioşilor, Sfinte Nestor, mult luptătorule.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel ce dănţuieşti împreună cu îngerii înaintea feţei lui Iisus şi te îndestulezi de Slava Lui, Sfinte Mucenice Nestor, adu-ţi aminte tot­deauna de cei ce săvârşesc cu credinţă, cinstită pomenirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai Locaş Luminii, Ceea ce ai risipit negura necunoştinţei celei de demult cu adevărat; Biserică a Sfinţeniei, Sfeşnic de Aur, Ceea ce eşti mai presus de ceruri, Preacurată.

Irmosul:

Pentru că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi Sfânt este Numele Lui; şi mila Lui este din neam în neam spre cei ce se tem de Dânsul.SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule...

Pe Dumnezeiescul luptător, Sfântul Dimitrie, credincioşii cu evlavie adunându-ne, toţi să-l lăudăm cu cântări, mărind împreună cu acesta pe Strălucitul Mucenic Nestor. Care a surpat mândria lui Lie şi s-a nevoit pentru Hristos, învrednicindu-se şi de Slava Lui.SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat...

Nu te-ai înspăimântat de sălbă­ticirea vrăjmaşilor, nici te-ai în­fricoşat de bătăile trupului; ci, fără de temere ai alergat la luptă, înţelepte, purtând arma cea nebiruită, Dumnezeiasca Cruce: drept aceea ai şi omo­rât pe înşelătorul şi fiind omo­rât, Sfinte Mucenice Nestor, te-ai învrednicit de Viaţă, stând înaintea lui Hristos.SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat...

Cel Ce şade pe Scaun de Heru­vimi şi se află în Sânurile Tată­lui, şade în sânurile tale Trupeş­te ca pe un Scaun Sfinţit al Său. Căci cu adevărat a Împărăţit Dumnezeu peste toate neamurile şi cu înţelegere cântăm Lui acum. Pe Acesta roagă-L să se mântuiască robii tăi.SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrabă ne întâmpină pe noi...

Dacă Te-a văzut Preacurata Maica Ta Înălţat pe Cruce, pe Tine, Cuvântule al lui Dum­nezeu, ca o Maică, tânguindu-se, zicea: ce este această Minune Nouă şi străină Fiul meu? Cum Tu, Viaţa tuturor, primeşti moar­te, vrând să înviezi pe cei morţi, ca un Milostiv?
iar apoi otpustul.

 

Cântare de laudă la Sfântul Mucenic Nestor din Tesalonic

Cântare de laudă la Sfântul Mucenic Nestor

Sfîntul Nestor răul a urît,

Şi a rîvnit cu rîvnă de foc pentru creştina credinţă.

El tînăr ucenic al Sfîntului Dimitrie a fost,

Pe lîngă Lie, uriaşul păgîn, părea prunc neputincios.

Dar părelnicul slab cu Crucea s-a-nsemnat

Şi pe gigantul Lie l-a aruncat în săbii!

Lui, Dumnezeu putere de sus i-a dat,

Ca oarecînd lui David contra lui Goliat.

,,Birui-vei pe Lie, şi la chinuri vei merge,

Viaţa îţi vei da pentru Domnul Hristos”.

Astfel prorocitu-i-a Sfîntul Dimitrie,

Şi cum i-a prorocit, aşa s-a şi-ntîmplat.

Nestor cu bucurie la lupt-a ieşit,

La luptă şi la chinuri, mărindu-L pre Domnul.

Pre Domnul mărindu-L, cu cîntări sfinte,

Cu rugăciune de foc pentru toată Biserica.

Nestor viteaz şi măreţ a fost, deşi tînăr cu anii,

Tinereţea lui o a jertfit cu drag.

Sîngele lui temelie Bisericii este,

Stîlp şi putere,

De aceea Nestor se preaslăveşte în veci.