Sfântul Prooroc Maleahi (+430 î. d. Hr.)

În această zi, facem pomenirea Sfântului Prooroc Maleahi (+ 430 î. d. Hr.)


Maleahi a fost ultimul dintre prorocii Vechiului Testament. El s-a născut după întoarcerea evreilor din robia babiloniană (anul 538 înainte de Hristos). El era neobişnuit de frumos la vedere. Potrivit tradiţiei, oamenii îl numeau înger fie din cauza neobişnuitei lui frumuseţi fizice, fie datorită marii lui curăţenii sufleteşti sau poate pentru că era cunoscut ca împreună-vorbitor cu un înger al lui Dumnezeu. De multe ori el a fost auzit vorbind faţă către faţă cu un înger. Cînd lucrul se întîmpla, auzeau şi cei prezenţi vocea şi cuvintele îngerului, dar nefiind vrednici, nu vedeau şi faţa îngerului. Cele pe care îngerul le vestea, tînărul Maleahi le prorocea. El a strigat împotriva lui Israil celui nerecunoscător şi împotriva preoţilor nelegiuiţi şi nevrednici. Cu cinci sute de ani înainte de întruparea Mîntuitorului, Maleahi a prorocit limpede naşterea şi misiunea Sfîntului loan Botezătorul: „Iată, Eu trimit pe îngerul Meu şi va găti calea înaintea feţei Mele şi va veni îndată în templul Său Domnul pe Care îl căutaţi” (Maleahi 3 : 1). În esenţă, Maleahi este prorocul Zilei Înfricoşatei Judecăţi. „Iată că Eu trimit pe Ilie prorocul, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare şi înfricoşătoare” (Maleahi 3 : 23). El a trecut la Domnul cînd încă era tînăr. După el, nu au mai fost proroci în Israil pînă la Sfîntul loan Botezătorul.

***

 Sfîntul prooroc Maleahi s-a născut în Sofi, după întoarcerea din robie de la Babilon, din seminţia lui Zabulon. Acesta din tinereţea sa a avut viaţa curată şi neprihănită şi a proorocit despre venirea Domnului, despre înfricoşata judecată, despre schimbarea aşezămîntului şi a legii lui Moise şi despre jertfa cea nouă, iar numele de Maleahi, ce se tîlcuieşte "înger", i s-a dat de tot poporul, pe de o parte pentru că era cu foarte bunăcuviinţă, ca un înger, iar pe de alta, că păzea îngereasca curăţie şi sfinţenie şi cu îngerii avea prietenie; pentru că de multe ori vorbea cu îngerul care-i descoperea tainele lui Dumnezeu, şi-l învăţa cunoştinţa celor ce aveau să fie, lucru pe care cei vrednici cu adeverire l-au cunoscut, auzind glasul îngeresc, iar pe înger neputînd a-l vedea. Sfîntul Maleahi vorbea faţă în faţă cu îngerul, precum cineva grăieşte cu prietenul său. A fost acest sfînt prooroc mai în urmă decît toţi proorocii; pentru că n-a fost după dînsul altul, în Israel. El a murit fiind tînăr şi a fost îngropat la un loc cu părinţii săi.

Troparul Sfântului Prooroc Maleahi, glasul al 2-lea

Pomenirea prorocului Tău Maleahi prăznuind, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfântului Prooroc Maleahi, glasul al 3-lea

Mare Prorocule Maleahi, plin fiind de înţelepciunea Dumnezeiască, cea mai presus de înţelepciune, ai arătat, ca un proroc, că Cel Ce din veac este Înţelepciunea lui Dumnezeu, are să petreacă cu toţi cei de jos. Pentru aceasta te cinstim, săvârşind cu credinţă Dumnezeiasca ta pomenire.

Canon de rugăciune către Sfântul Prooroc Maleahi

 

Troparul Sfântului Prooroc Maleahi, glasul al 2-lea:

Pomenirea proorocului Tău Maleahi prăznuind, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

 

Condacul Sfântului Prooroc Maleahi

Glasul 3
Fecioara astăzi...

Mare Proorocule Maleahi, plin fiind de înţelepciunea Dumnezeiască, cea mai presus de înţelepciune, ai arătat, ca un prooroc, că Cel Ce din veac este Înţelepciunea lui Dumnezeu, are să petreacă cu toţi cei de jos. Pentru aceasta te cinstim, săvârşind cu credinţă Dumnezeiasca ta pomenire.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Cel tăiat a tăiat pe...

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dimpreună cu ceata cea de sus bucurându-te şi cu aceea împreună dănţuind şi veselindu-te şi după vrednicie fiind plinde Lumină Dumnezeiască, de Dumnezeu insuflate, rugându-te, păzeşte pe cei ce prăznuiesc, cu credinţă, cinstită pomenirea ta, cântând Domnului.

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobit fiind cu frumuseţea sufletului cea în chip de înger, asemenea şi cu frumuseţea trupului, de Dumnezeu grăitorule, luminat ai primit Lu­mina cea de sus a Dumnezeieştii Străluciri; şi cu bucurie, strigai: să cântăm Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bună socotinţă săvârşindu-ţi viaţa, fiind împodobit cu frumuseţea obiceiurilor şi cu bunele obişnuiri fiind înfrumuseţat, preafericite, te-ai arătat prooroc cu evlavioasă cinstire de adevăr, strigând: să cântăm Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preacurată Maică a lui Dumnezeu Atotţiitorul, Ceea ce eşti de neam împărătesc, Stăpână, care numai tu Singură ai odrăslit pe Dumnezeu, Împăratul tuturor, născându-L mai presus de fire cu trup, miluieşte-mă de primejdii, ca să cânt Fiului tău, căci cu Slavă S-a preaslăvit.
 

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea...

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Te bucuri, acum Fericite Proorocule Maleahi, insuflatule de Dumnezeu, văzând că proorocirile tale s-au împlinit întocmai.

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răsărit-a Soarele dreptăţii Cel Duhovnicesc, purtând vindecare pe aripi, precum ai proorocit, de Dumnezeu insuflate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Toată nădejdea mea, întru tine o pun, Preacurată; către tine îmi îndrept tot sufletul şi cugetul, bucurându-mă.
 

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, Taina...

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ajungând prooroc al bunătăţii Dumnezeieşti, fericite, ai propovăduit tuturor limbilor mântuirea, care s-a făcut.

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Povăţuit fiind prin Duhul ai propovăduit Taina cea de negrăit a Întrupării Cuvântului, cea mai presus de fire, Fericite Maleahi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întru tine pun toată nădejdea mântuirii şi chivernisirea vieţii, Maică Fecioară, cea Plină de daruri.
 

Cântarea a 5-a. Irmos: Cel Ce din noapte...

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ziua cea înfricoşătoare a venirii lui Hristos ai vestit-o mai înainte, Proorocule Maleahi, cugetătorule de Dumnezeu, luminat fiind de Dumnezeiescul Duh.

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce topeşte întinăciunea sufletelor şi o spală cu harul, ca cei ce înălbesc pânzele pe iarba verde, aşa te-a mărit pe tine, cugetătorule de Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu naşterea ta cea purtătoare de viaţă, Preasfântă Fecioară, ai stricat stăpânirea morţii şi ai izvorât Viaţă fără de tristeţe, Fecioară.
 

Cântarea a 6-a. Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa...

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminat fiindu-ţi cugetul tău cel înţelept de Însăşi Strălucirea cea Dumnezeiască şi îndepărtându-se de îndeletni­cirile cele pământeşti te-ai învrednicit de cunoaşterea celor viitoare; că ai proorocit chemarea limbilor şi încetarea Legii.

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu adevărat a venit Domnul, pe Care noi cu bucurie Îl căutăm, în Locaşul pe Care Însuşi în chip vădit l-a zidit din Fecioară Binecuvântată, precum a zis Proorocul Maleahi, măritul, luminat fiind de Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Unul-Născut, fără de început al Tatălui, Acelaşi Unul Născut din Fecioară S-a Născut, Întrupându-Se în chip de negrăit şi pe Ceea ce L-a născut a păzit-o Fecioară, Dumnezeu Adevărat fiind deşi a luat fire omenească.
 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi...

Mare Proorocule Maleahi, plin fiind de înţelepciunea Dumnezeiască, cea mai presus de înţelepciune, ai arătat, ca un prooroc, că Cel Ce din veac este Înţelepciunea lui Dumnezeu, are să petreacă cu toţi cei de jos. Pentru aceasta te cinstim, săvârşind cu credinţă Dumnezeiasca ta pomenire.
 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii evrei, în cuptor...

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu ai proorocit venirea Cinstită a Stăpânului tuturor, Sfinte Proorocule Maleahi, fericite, strigând: bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primeşte, Îndurate, pe Lăudatul Prooroc Maleahi, care se roagă pentru cei ce Te laudă cu evlavie şi strigă: bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Îmbrăcându-Te întru mine, ca un Îndurat, din Cinstita Fecioară, Te-ai unit cu mine tot, cu totul, după Ipostas, fără amestecare, Cuvinte al lui Dumnezeu. Bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeule, în veci.
 

Cântarea a 8-a. Irmos: Biruitorii tiranului...

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înstrăinându-te de toată nălucirea cea nematerialnică, arătătorule de cele sfinte, te-ai vădit oglindă neîntinatăa Razei Celei Dumnezeieşti, cântând: binecuvântaţi toate făpturile pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Măririi Celei Negrăite tu te-ai făcut văzător şi propovăduitor al Tainelor celor Cereşti ai fost, fericite, cântând neîncetat: binecuvântaţi toate făpturile pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cunoscându-te pe tine Maică a Vieţii şi Născătoare de Dumnezeu, toţi te fericim Maică Fecioară, cu dreaptă credinţă binecuvântând dimpreună naşterea ta cea Preacurată şi înălţându-te întru toţi vecii.
 

Cântarea a 9-a. Irmos: Spăimântatu-s-a tot auzul...

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sosit-a praznicul sclipitor de Lumină Dumnezeiască şi cinstit al Proorocului Maleahi, luminând cu străluciri prooroceşti pe cei ce cu credinţă s-au adunat şi cântă, izvorând tuturor sufletelor tămăduiri şi luminând vesel pe cei însufleţiţi de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Păzeşte, Mult Milostive Doamne, cu dreapta Ta cea tare şi începătoare de viaţă Biserica ta, pentru rugăciunile robului Tău, a celui ce ne-a spus nouă mai înainte Întruparea Ta, prin Care a răsărit mântuire şi izbăvire credincioşilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Viaţă înfloritoare culeg, nefiind vătămat de pomul cunoştinţei; că tu, Preacurată, ai odrăslit Pomul Vieţii, pe Hristos, Cel Ce a arătat tuturor intrările vieţii. Drept aceea, Preacurată, noi credincioşii te vestim, Născătoare de Dumnezeu.
 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea...

Îmbogăţindu-te cu harul proorociei, cu cuviinţă Dumnezeiască ai fost învăţat prin Duhul cunoaşterea celor ce aveau să fie, Sfinte Proorocule Maleahi, de Dumnezeu insuflate; şi tuturor ai spus mai înainte venirea lui Hristos şi Dumnezeiasca chemare a limbilor, fericite. Pentru aceasta prăznuim cinstită pomenirea ta şi cu dragoste te lăudăm şi cu credinţă te fericim, prealăudate, strigând către tine: roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Cântare de laudă la Sfântul Proroc Maleahi

Maleahi vesteşte cuvîntul îngerului:

„O! Ziua, iată ziua !

Ziua ce arde ca un cuptor nestins.

Cine va putea să o îndure ?

Cine-i va putea dăinui?

Cine, în faţa Judecătorului stînd,

Se va mai putea încrede în propria dreptate?

Toţi necredincioşii ca pleava vor arde în focul cel nestins

O, plîngerea, suspinul şi strigarea!

Râul cel de foc curge cu valuri flămînde

Iar aici pe pămînt limba păcătosului ce mai poate grăi?

O, Preoţilor !

Voi care laudă nu-Mi aduceţi,

De ce cu limbile voastre nu cîntaţi slava lui Dumnezeu?

Dispreţuiţi aţi ajuns între oameni

Căci voi înşivă dispreţuiţi judecata, legea, şi minunile Mele.

Eu însumi,

Eu Domnul grăiesc,

Domnul Oştirilor

Eu, Judecătorul neîndurat al acestor ticăloşi vrăjitori!

Cînd limbile rîului de foc vor muşca, vor arde şi vor preface în fum

Atunci mîna Domnului nu va mai mîngîia.

Pocăiţi-vă, popor !

Pocăiţi-vă în aste zile ce v-au mai rămas,

Întoarceţi-vă la Mine şi Eu mă voi întoarce către voi!

Eu Domnul grăiesc, Domnul Puterilor,

Întoarceţi-vă la Mine şi Eu mă voi întoarce către voi!”

Maleahi vesteşte cuvîntul îngerului:

„O! Ziua, iată se-apropie Ziua !

Ziua care va arde ca un cuptor nestins”.