Sfântul Cuvios Nil Pustnicul din Muntele Sinai, scriitor filocalic, care mai înainte a fost eparh al Constantinopolui (IV-V)

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Nil Pustnicul din Muntele Sinai, scriitor filocalic, care mai înainte a fost eparh al Constantinopolui (secolele al IV-lea și al V-lea)


Cuviosul Nil era de neam din Constantinopol unde, fiind bine crescut, a pătruns toate învăţăturile cărţii şi s-a făcut orator ales în cuvinte. Venind în vîrstă desăvîrşită, s-a însoţit cu o cinstită soţie şi a născut cu ea doi fii, unul de parte bărbătească şi altul femeiască. Iar pentru neamul său bun şi pentru înţelepciunea lui cea mare, a fost ales eparh (prefect) al cetăţii, în vremea împărăţiei lui Mavrichie, şi vieţuia cu plăcere de Dumnezeu în cinste şi în curăţenie.

    Apoi, socotind deşertăciunea lumii acesteia care petrece în răutate, cum că nimic într-însa nu este statornic, nimic drept şi veşnic, ci toate răzvrătite, pline de nedreptate şi vremelnice, a voit a căuta viaţa cea veşnică, în care este veselia cea adevărată şi neschimbată, precum şi bunătăţile cele nesfîrşite. Atunci a sfătuit şi pe soţia sa să se învoiască la hotărîrea lui cea bună.

    Deci, mai întîi a împărţit la săraci toată averea lor, apoi a dăruit libertate robilor şi roabelor. După aceasta şi-au împărţit între ei pe fiii lor; soţia a luat pe fiica sa, iar el a luat pe fiul său, anume Teodul şi au ieşit din Constantinopol, lăsînd lumea şi toate cele din lume.

    Soţia lui s-a dus, împreună cu fiica sa, în Egipt şi, intrînd acolo într-o mînăstire de fecioare, a primit viaţa călugărească şi într-însa a petrecut bine zilele sale, slujind Domnului. Iar fericitul Nil, împreună cu fiul său Teodul, s-au dus la Muntele Sinai şi sălăşluindu-se în pustie, împreună cu sfinţii părinţi, a primit chipul monahilor, urmînd vieţii lor, postind, nevoindu-se şi sîrguindu-se în multe feluri de osteneli călugăreşti.

    Astfel petrecînd ei viaţa monahicească, s-a făcut năvălirea barbarilor spre acea pustie, care, venind fără veste ca nişte fiare sălbatice, au ucis pe mulţi sfinţi părinţi, iar pe alţii i-au robit. Între aceştia a robit şi pe Teodul, fiul lui Nil, după care tatăl său se tînguia cu amar; dar mai vîrtos atunci cînd a auzit că era să fie junghiat de barbari ca jertfă, precum se scrie în cuvîntul scris despre el. Dar Dumnezeu a păzit pe Teodul viu şi întreg pentru că l-a răscumpărat de la barbari episcopul cetăţii Eliuziei şi l-a făcut cleric spre slujba Bisericii.

    De acest lucru înştiinţîndu-se Cuviosul Nil, s-a dus singur în cetatea Eliuziei şi a fost primit cu cinste de episcopul locului, care l-a hirotonit preot, deşi nu voia, şi l-a rugat pe el să rămînă împreună cu dînsul. Nevrînd fericitul Nil să rămînă acolo, de vreme ce voia să se întoarcă în Sinai, episcopul i-a dat pe fiul său şi i-a slobozit pe ei cu pace. Fericitul Nil, venind iarăşi la locul său cel dintîi în Sinai, împreună cu fiul său, a vieţuit ani îndelungaţi şi a alcătuit multe cuvinte pustniceşti pline de înţelepciune şi de folos. Apoi, scriind diferite epistole, a trecut la Domnul.

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Nil Pustnicul

Troparul Sfântului Cuvios Nil Pustnicul, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Nil, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Cuvios Nil Pustnicul

 

Glasul 8

Apărătoare Doamnă...

Zburdările cele aprinzătoare de patimi de la trup despărţindu-le, Sfinte Nil, Fericite, cu veghetoare rugăciunea ta le-ai tăiat. Ci, ca cel ce ai îndrăzneală către Domnul, scapă-mă din toate primejdiile, ca să strig ţie: Bucură-te, părinte a toată lumea!


Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat...

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu adăpările tale cele de Taină, fericite, adăpând din destul cugetul meu cel uscat, învredniceşte-mă cu rugăciunile tale, să-ţi aduc ţie spicul de laude.

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curgerile cuvintelor tale, Preafericite Nil, ieşind ca din Eden, aievea adapă toată faţa Bisericii neîncetat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Râul dogmelor şi al cuvintelor tale, grăitorule de cele Dumnezeieşti, revărsându-se, adapă inimile dreptcredincioşilor; iar adunările celor nelegiuiţi le îneacă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Vărsat-a vrăjmaşul şi pierzătorul veninul cel pierzător de suflete în urechile Evei; iar tu, Maica lui Dumnezeu, născând pe Hristos, ai tămăduit stricăciunea aceluia.

 

Cântarea a 3-a. Irmos. Tu eşti Întărirea celor ce...

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Gândul tău, părinte, purtând harurile Duhului, a alungat gândurile cele viclene.

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Insuflatu-ne-ai nouă mir, cu miros foarte bun al rugăciunii, lucrătorule de cele sfinte, alcătuindu-l cu ştiinţa şi cu fapta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Izvorât-ai învăţături cereşti, preaînţelepte, ca dintr-un izvor şi ai adăpat pe fiii Bisericii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Omoară cugetul trupului nostru, Preacurată, cea Care ai izvorât oamenilor Izvorul nemuririi.

Irmosul:

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti Lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scoate-mă, preaînţelepte, din robia patimilor, ca răscumpărare şi preţ aducând lui Dumnezeu rugăciunile tale.

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întoarce, preaînţelepte, robia patimilor mele, ca un folositor vrednic, aducându-mă lui Dumnezeu, cu rugăciunile tale.

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vrând ca să aşezi, sfinte, dogmele Înţelepciunii celei în Hristos, te-ai curăţit pe tine mai înainte cu postirea, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Toată înălţimea cugetelor care s-a ridicat, părinte, ai smerit-o cu multa ta înţelepciune, pierzând pomenirea lor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel pururea Fiitor împreună cu Tatăl şi ca un Dumnezeu Cuvânt Neîntrupat mai înainte, în vremurile cele de pe urmă S-a Întrupat din curate sângiuirile tale, Prealăudată.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Mânecând strig către tine...

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Poftind curăţirea întregii înţelepciuni celei Dumnezeieşti, preaînţelepte, degrab ai părăsit toată desfătarea vieţii.

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu cele de gând înţelegătoare, care sunt mai presus de ştiinţă, de Dumnezeu arătătorule, cu înţelepciune le-ai câştigat, fiind împărtăşit cu învăţătura cea Dumnezeiască.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nor care cu ploile cunoştinţei îneci toată necunoştinţa, te ştim pe tine, purtătorule de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe un Crin ce Străluceşti în mijlocul spinilor aflându-te pe tine Mirele, Maică Fecioară, te-a iubit.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Curăţeşte-mă, Mântuitorule...

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împodobit cu Duhul Înţelepciunii şi viaţa luminând-o cu traiul cel ales, te-ai făcut Dumnezeiesc slujitor de cele sfinte, mijlocind între Ziditorul şi între zidire şi te-ai făcut învăţător prealăudat şi preamărit părinte.

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apropiatu-te-ai de muntele virtuţilor şi fiind acoperit cu Dumnezeiescul nor, fericite, ai primit de la Dumnezeu tablele dogmelor, cele scrise de Dumnezeu, preafericite şi te-ai arătat nouă al doilea Moise, dătător de Lege al harului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Jertfitu-te-ai pe tine tăinuit de bunăvoie, ca o jertfă înjunghiată de voie, stând înaintea Ziditorului, Sfinte Nil, împodobit cu ştiinţa şi cu fapta; adu-ţi aminte de noi, cei ce cu credinţă săvârşim pomenirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Văzând grăitorii de Dumnezeu prooroci, cu chipuri cu înţeles, adâncimea înfricoşătoarei tale Taine, au vestit mai înainte că Dumnezeu Se va sălăşlui în pântecele tău, Preacurată. Şi acum, văzând noi împlinirea, te slăvim.

Irmosul:

Curăţeşte-mă, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele şi Te rog ridică-mă din adâncul răutăţilor. Căci către Tine am strigat, auzi-mă, Dumnezeul mântuirii mele.

 

CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Apărătoare Doamnă...

Zburdările cele aprinzătoare de patimi de la trup despărţindu-le, Sfinte Nil, Fericite, cu veghetoare rugăciunea ta le-ai tăiat. Ci, ca cel ce ai îndrăzneală către Domnul, scapă-mă din toate primejdiile, ca să strig ţie: Bucură-te, părinte a toată lumea!

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii cei din Iudeea...

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adăpându-te, părinte, cu ploi cereşti, te-ai arătat mult roditor, aducând Stăpânului roade preafrumoase pe cei ce strigă cu credinţă: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Limba ta, preafericite, descoperind jgheaburile dogmelor, degrab îneacă rătăcirea eresurilor, învăţând pe credincioşi a cânta: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vieţuire îngerească ai vieţuit, părinte, în trup pe pământ şi cu Dumnezeieştile gândiri te îndulceai de vederile cele de sus şi cântai: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din pântece Fecioresc întrupându-Te, Te-ai arătat spre mântuirea noastră. Pentru aceasta, pe Maica Ta ştiind-o Născătoare de Dumnezeu, cu mulţumire strigăm: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Muziceştile organe...

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tinutu-te-ai de virtutea cea desăvârşită, iubind bunatatea cea dintâi şi acum, luminându-te cu strălucirile ei, strigi: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind îmbogăţit de ştiinţă cunoscătoare, te-ai suit spre bunăvoirea cea de fapte, trimiţând Razele harului celor ce strigă: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Fugind de larmele cele lumeşti, te-ai aşezat la limanul liniştii şi năpădirile patimilor le-ai omorât, strigând: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ştiind adevărat, Fecioară, că Cel Ce S-a născut din tine este Dumnezeu Cuvântul, te lăudăm cu toată dreapta credinţă noi, credincioşii, cântând: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Muziceştile organe împreună glăsuind şi popoare fără de număr închinându-se chipului celui din câmpul Deiera, trei tineri neplecându-se, pe Domnul au lăudat şi L-au preaînălţat întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Spăimântatu-s-a cerul...

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzându-te vrăjmaşul, părinte, că rupi legăturile străduinţei celei lumeşti şi te apropii către Dumnezeu, a pornit asupra ta întreite valuri barbare, socotind să slăbească tăria ta, iar cu purtarea de grijă cea Dumnezeiască ai lepădat departe uneltirile lui, pururea fericite.

Stih: Sfinte Părinte Nil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind cu razele bogate ale învăţăturilor, ai luminat în multe feluri sufletele celor ce se apropie către tine cu dreaptă credinţă. Că, apropiindu-ţi buzele de paharul cel curat al înţelepciunii, Preaînţelepte Nil, ai scos şi ai dat din destul celor ce pofteau.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Jertfitu-te-ai pe tine însuţi, cu osârdie, părinte, în chip tăinuit, ca o junghiere fără prihană, Ziditorului tău, iubindu-L pe El curat, Sfinte Nil, Căruia înaintea Scaunului şezând, înţelepte, roagă-L neîncetat pentru cei ce cu credinţă săvârşesc pomenirea ta, ca să câştige strălucirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îndreptat-ai, Fecioară, alunecarea Evei, născând pe Cuvântul Cel Ce îndreptează pe cei lepădaţi, ca un Bun şi Atotputernic, pe Cel Ce din multa milostivire S-a Întrupat din tine şi a mântuit lumea cu patimile Sale, cele omorâtoare de patimi.

Irmosul:

Spăimântatu-s-a de aceasta cerul şi marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor trupeşte şi pântecele tău s-a făcut mai Desfătat decât cerurile. Pentru aceea, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, începătoriile Cetelor îngereşti şi omeneşti te slăvim.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină...

Înfrumuseţându-ţi mintea cu gândirea, izvorăşti râuri de teologie, adăpând inimile celor ce cu credinţă primesc băutura cea curată şi limpede a învăţăturilor tale şi cinstesc pomenirea ta cea luminoasă şi cinstită, Sfinte Nil, purtătorule de Dumnezeu, frumuseţea cuvioşilor şi lauda părinţilor.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină...

Cu rugăciunea ta cea curată şi limpede către Ziditorul, Maică a lui Dumnezeu, izbăveşte de toată nevoia şi nenorocirea pe cei ce cinstesc cu credinţă Preasfântă naşterea ta; şi arată către Fiul tău îndrăznire, ca Una ce eşti Maică a Lui, să-L îndupleci pe El, ca să avem noi iertare de păcatele ce am făcut în viaţă.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină...

Pe Cel Întrupat din Curate sângiuirile tale şi mai presus de gând Născut din tine, Curată, văzându-L spânzurat pe lemn, în mijlocul a doi tâlhari, te răneai la inimă şi ca o Maică tânguindu-te, strigai: vai mie, Fiul meu! Ce rânduială Dumnezeiască şi de negrăit este aceasta, prin care ai înviat zidirea Ta? Laud milostivirea Ta.

Cântare de laudă la Sfântul Preacuvios Nil Sinaitul

Sfîntul Nil Sinaitul monahilor a grăit:

„Pururea în inimă Numele lui Iisus să aveţi!

Învăţaţi-vă inima cu curăţia,

Iar trupul vi-l stăpîniţi cu înfrînarea.

Pe nedrept clevetiţi, înduraţi clevetirea,

Şi-aşa clevetitorul va fi cel rănit.

Văzînd păcătosul cum vine să vă facă rău,

Să plîngeţi pentru el, căci calea lui

Spre Judecata veşnică se-ndreaptă.

Dacă rele veţi răbda, de folos vă vor fi ele vouă,

Căci ele sînt spinii din care cresc trandafiri.

Rugîndu-vă lui Dumnezeu, nu cereţi lucruri plăcute,

Ci cele de folos pentru al vostru suflet nemuritor!

Nu vă temeţi de moarte, de ea fiţi gata pururi,

De îngeri mai întîi vă ruşinaţi, şi apoi de oameni.

Nu căutaţi ispita, ci vă feriţi de ea.

Dar de vă urmăreşte, luptaţi cu ea viteaz.

Cel care-ades cu Trupul Domnului se-mpărtăşeşte,

Îl are pre Hristos Locuitor în el.

Cu oamenii arar grăiţi, nu multe,

Iară cu Domnul grăiţi ades, şi mult”.

Astfel povăţuit-a Nil Sfîntul pre monahi,

Cu cuvîntul şi cu pilda vieţii lui.