Sfântul Efrem cel Nou de la Nea Makri (Grecia) (1425)

Sfântul Efrem (Constantinos Morfis după numele de botez) s‑a născut în oraşul grecesc Trikala, în anul 1384. La 14 ani a ple­cat la Mănăstirea Bunavestire, de pe Mun­tele Ne­pri­hăniţilor, părăsind casa pă­rin­tească, mama văduvă şi cei şapte fraţi, fu­­gind din calea turcilor conduşi de Baiazid I, care începuseră răpirea tinerilor de 14‑20 ani pentru a‑i înregimenta cu forţa ca ie­ni­ceri.

Sfântul Efrem s‑a nevoit mai bine de 25 de ani, ca monah, la Mănăstirea Buna­ves­ti­re. În anul 1416, turcii au prădat peninsula Attika şi, în 1424, invadând mănăstirea, au omorât cu sabia toţi călugării. Sfântul E­frem era atunci în peşteră, sus în munte, şi când s‑a întors a găsit trupurile neînsu­fle­ţi­te ale monahilor. După un an, turcii au ve­nit din nou şi, găsindu‑l pe sfânt, l‑au supus caz­nelor cu o barbarie rar întâlnită, timp de opt luni şi jumătate. Îndurând chinuri mai pre­sus de cuvinte, rugându‑se şi iertând, sfân­tul a primit cununa mucenicească, după cum singur avea să arate în chip minunat.
 

Sfântul Efrem, marele făcător de mi­nuni,
s‑a făcut cunoscut în urma mai multor descoperiri dumnezeieşti.

În vara anului 1945 schimonahia Maca­ria, vizitând localitatea Nea Makri, a urcat să aprindă o candelă la ruinele mănăstirii de pe Muntele Neprihăniţilor. Dorind viaţă pust­nicească şi simţind sfinţenia locului, mai­ca şi‑a încropit o chiliuţă în care avea să ră­mână până la sfârşitul vieţii.
Pe când cerceta ruinele Bisericuţei Bu­nei­vestiri şi chiliile vechii mănăstiri de că­lu­gă­ri, se gândea că se află pe un loc sfânt şi Îl ruga pe Dumnezeu s‑o învrednicească să i se arate vreunul dintre părinţii care trăiseră în acele locuri. Într‑o zi, o voce lăuntrică i‑a spus: „Sapă acolo şi vei găsi ceea ce do­reşti”. Punând un lucrător, care ajuta atunci la treburile mănăstirii, să sape, maica Ma­ca­ria s‑a învrednicit să dobândească un dar de mare preţ: la aproximativ 1,7m adâncime au găsit, răspândind o mireasmă plăcută, moaş­tele întregi ale unui călugăr care fusese cle­ric, după îmbrăcămintea cu care era îm­bră­cat. Venind ploaia, maica a lăsat moaş­tele unde le găsise. După vecernie, sfântul i s‑a arătat maicii, spunându‑i: „Până când mă vei lăsa acolo jos?”. Era un călugăr înalt, bru­net, cu barbă mare, în mâna stângă îi stră­lucea o lumină şi cu mâna dreaptă bi­necuvânta. Maica i‑a cerut iertare şi a doua zi a luat moaştele, le‑a curăţat şi le‑a pus în al­tar, într‑o firidă, şi a aprins o candelă. În acea noapte, sfântul i s‑a arătat maicii în vis, spunându‑i: „Îţi mulţumesc mult. Mă nu­mesc Efrem.
Tot sfântul a descoperit unei femei şi chi­pul morţii sale. Aceasta l‑a văzut într‑o lu­mină care înconjura mănăstirea, ţinând în mâ­nă o bisericuţă. Sfântul i‑a zis aceste cu­vinte: „Mare Mucenic Efrem.” Femeia a în­ge­nuncheat, iar sfântul a continuat: „M‑am năs­cut la 14 septembrie, de ziua Sfin­tei Cruci, şi tot la 14 septembrie, la 42 de ani, am dat mărturie prin moarte mucenicească. Să îi spui maicii Macaria să îmi ridice un pa­raclis în cotitura drumului. Acolo voi sta şi mă voi odihni. Scorbura copacului mi‑a fost mormânt. Necredincioşii m‑au torturat chiar şi mort.”
În anul 1966, în ziua de 29 aprilie, mo­na­hia Macaria a primit din nou o des­co­pe­rire de la sfânt: „Deodată, l‑am văzut lângă mi­ne, venise fără să păşească. A şoptit cu mul­tă evlavie: «Sfântul Efrem şi‑a sfârşit via­ţa muceniceşte, sub turci, în anul 1426, pe 5 mai, la ora nouă dimineaţa»”. În seara ur­mătoare, o altă monahie a avut un vis în ca­re i s‑a descoperit întreg martiriul sfân­tu­lui. Fusese legat cu capul în jos de un copac bă­trân şi în mijlocul pântecelui i s‑a înfipt o bu­cată de lemn aprins, care îi ardea mă­run­taie­le, în timp ce trupul îi era străpuns cu multe cuie.
Minunile la moaştele Sfântului Marelui Mucenic Efrem, arătările lui în vis sau aie­vea, ajutorul grabnic oferit celor în nevoi, nenumăratele tămăduiri au umplut paginile mai multor cărţi (câteva fiind traduse şi în limba română), mărturiile fiind strânse cu grijă, la început de maica Macaria, iar după moartea ei, de maicile de la mănăstirea sfân­tului. Cel care a citit, chiar şi numai o da­tă, câteva din minunile Sfântului Efrem sim­te cât de apropiat este de noi, păcătoşii.
Este imposibil de relatat pe scurt aju­to­rul dat de Sfântul Efrem, minunile, vin­de­cările şi întâmplările minunate petrecute cu mii de oameni aflaţi în situaţii grele, cărora sfân­tul le‑a devenit ajutător, ocrotitor, vin­de­cător şi prieten, şi care au trimis scrisori de mulţumire şi de mărturisire pe adresa mă­năstirii din Nea Makri.
Nu sunt puţini cei care, rugându‑se Sfân­­tu­lui Efrem, au dobândit tămăduire, în­tre aceştia numărându‑se oameni care au fost vindecaţi de cancer, tumoră pe retină, boala Hodkin, dureri de stomac, stări de ame­ţeală, tuse, melanom la rinichi, cardi­o­pa­tie, pietre la rinichi, diabet, cancer la sân, la intestinul gros, leucemie, orbire, amne­zi­e, dureri de ochi, boli ale inimii şi ale creie­ru­lui, polinucleoză, hemoragii, dureri de oa­se şi articulaţii, paralizie, epilepsie, hidro­cefalie, probleme de văz şi de auz, mal­for­ma­ţii congenitale la inimă şi multe altele. Alţii s‑au învrednicit de milostivirea Cu­vi­o­su­lui Efrem şi au izbândit în procese, au fost eliberaţi din închisoare, au biruit dez­nă­dejdea, au reuşit la examene, au căpătat ajutor în vremea operaţiilor, au fost izbăviţi de accidente sau au fost salvaţi miraculos din maşini accidentate, au fost salvaţi de foc, de înec ori din furtuni şi din alte pri­mej­dii de moarte. Mulţi alţii, prin rugăciunile Sfântului Efrem, L‑au cunoscut pe Dumnezeu, au apucat pe cărările mân­tu­i­rii şi au dobândit nădejde nemincinoasă şi vreme de pocăinţă.
Nu putem să nu amintim despre mi­reas­ma sfintelor moaşte şi despre mireasma pe care sfântul o face simţită uneori celor pe ca­re îi cercetează, despre nenumăratele ară­tări în vis sau aievea celor care apoi l‑au recunoscut, văzându-i chipul zugrăvit în icoană.
Unei femei care s‑a rugat sfântului pentru a scăpa de cancer, sfântul i‑a spus: „De acum înainte voi fi ocrotitorul tău”; femeilor care îşi doreau copii şi nu reuşeau să ducă sarcina, le‑a dăruit prunc, prin mijlocirea sa, vindecând de deznădejde şi tristeţe sufletele rănite de păcat.
La moaştele Sfântului Efrem au fost vindecaţi paralitici care zăceau la pat de mul­tă vreme, pentru care s‑au rugat cei din ca­să, care apoi au propovăduit minunile sfântului pretutindeni.
Unui apropiat al mănăstirii care suferea de o boală de ochi, sfântul i s‑a arătat faţă către faţă, vindecându‑l pe loc. Apoi, la ceva vreme după aceasta, sfântul, trezindu‑l din somn, i‑a poruncit să se scoale şi să meargă la casa vecină, pentru că cineva e pe moarte. Acesta, crezând că a visat, s‑a culcat la loc. Atunci, sfântul i s‑a arătat din nou, zicân­du‑i cu voce gravă: „Scoală‑te repede, de ce nu ai făcut ceea ce ţi‑am spus? Moare un om. Sunt Sfântul Efrem.” Ducându‑se la uşa casei vecine, a bătut insistent, dar n‑a des­chis nimeni. Auzind gemete în casă, a che­mat poliţia, care, spărgând uşa, a găsit o tâ­nără care îşi tăiase venele, şi care era la un pas de moarte, pentru că iubitul ei fusese mobilizat în armată, pentru a fi trimis la război.
Nenumăraţi bolnavi care au fost în­sem­naţi în semnul crucii cu sfintele moaşte sau cu ulei de la candela sfântului, la patul lor de suferinţă, au fost trăitorii minunilor prin care Sfântul Efrem a uimit familia şi doc­to­rii care nu mai aveau speranţă. Fiind aproa­pe de cei care îl cinstesc, sfântul îi sfătuieşte în legătură cu problemele lor. Este cazul unei tinere care mărturiseşte că sfântul a vi­zi­tat‑o acasă, spunându‑i: „Linişteşte‑te, co­pila mea, sunt aici ca să te ajut, pentru că eşti bolnavă, dar mai ai puţină răbdare”. La în­trebarea ei dacă nu cumva este în înşe­lare, a primit răspunsul: „Eu sunt, copilă. Des­chide cartea din care ai citit mai de­vre­me, la pagina 14, şi te vei asigura de acest lucru”. După ce a citit, pentru a doua oară, mama a înţeles că sfântul primise micul aju­tor pe care ea îl oferise mănăstirii lui şi acum îi răsplătea, descoperindu‑i leacul pentru boala fiicei sale: „Să ştii că cel mai de preţ ajutor pentru fetiţa ta este Sfânta Îm­păr­tăşanie”. Când trebuia să meargă la bi­serică nu găsea un pantofior al copilei, şi, ca să nu întârzie la slujbă, sfântul i‑a şoptit: „Înăuntru, în dulap”.
Venirea pe lume a copiilor mult aştep­taţi a fost minunea cea mai des auzită la Sfân­tul Efrem. După timp îndelungat în care nu puteau avea copii (7, 8, 10, 14, ani de aşteptare), multe familii au trimis scri­sori, pe adresa mănăstirii, în care au po­ves­tit amănunţit despre zămislirea şi naşterea de prunci în chip minunat cu ajutorul sfân­tului. Propovăduind minunea, mulţumesc cu toţii lui Dumnezeu şi Sfântului Efrem, care a mijlocit pentru ei. La mănăstirea sfân­tului vin adesea oameni să mul­ţu­meas­că, purtând în braţe chiar pruncul dăruit de Sfântul Efrem.
Multe femei au fost ajutate să nască fă­ră cezariană, în cazuri în care medicii nu ve­deau altă soluţie.
Din dorinţa de a nu trece sub tăcere in­ter­venţiile Sfântului Efrem în viaţa lor, ma­ni­festându‑şi mulţumirea faţă de sfântul lor mult iubit, mulţi dintre cei ajutaţi au făcut cunoscute minunile trăite de dânşii:

„Sfântul Efrem ne‑a dăruit o fetiţă după 15 ani.”

„M‑a ajutat să‑mi duc sarcina la bun sfârşit, citind paraclisul sfântului şi ungân­du‑mi pântecele cu ulei de la candela lui.”

„Eu, după ce am născut, Sfântul Efrem era lângă mine.”

„Mi‑a vindecat copilul de astm alergic.”

Fără a ţine cont de graniţe şi conti­nen­te, Sfântul Efrem este deopotrivă aproape ce­lor din Grecia, Europa, America sau Aus­tra­­lia, din toate colţurile lumii venind scri­sori cu mărturii despre grabnicul ajutor pri­mit.
Un adolescent, Dumitraki, la o pri­veghere de toată noaptea, în ajunul săr­bătorii sfântului, s‑a apropiat de raclă, ce­rând un frăţior, pentru că doctorii nu‑i dă­duseră speranţe mamei sale. După trei zile, sfân­tul i s‑a arătat aievea în faţa ochilor, spu­nân­du‑i: „Dumitraki, ceea ce ai cerut se va întâmpla”. Şi, cu adevărat, mama sa a ră­mas însărcinată şi i‑a dăruit un frăţior.
O tulburătoare mărturie o face un pre­ot, Mihail: aflând că pruncul său, care urma să se nască, prezenta anomalii morfofetale, a hotărât împreună cu preoteasa să‑i ignore pe medicii care‑i îndemnau la avort, şi şi‑au pus nădejdea în Dumnezeu şi în ajutorul Sfân­tului Efrem, băieţelul născându‑se să­nătos şi primind numele sfântului în semn de mulţumire, după ce Sfântul Efrem i s‑a arătat preotesei într‑o seară, la iconostas, îm­brăcat în alb şi strălucind.
Un copilaş, care suferea de la naştere de gas­tro­enterită acută, şi care lua neîncetat si­rop pentru combaterea constipaţiei, a fost grabnic vindecat de Sfântul Efrem, renun­ţân­­du‑se la orice tratament, după ce mă­mica lui l‑a uns cu ulei de la candela sfân­tului şi i‑a dat să bea aghiasmă.
Bunica altui copil mărturiseşte că l‑a vă­zut de trei ori pe Sfântul Efrem în salonul mi­cuţului, care suferea de o encefalită pro­venită dintr‑un virus necunoscut, în urma că­rui fapt băieţelul nu‑şi recunoştea pă­rin­ţii, îi lovea şi îi muşca. Doctorii nu le dădeau prea mari speranţe, dar Sfântul Efrem l‑a vindecat.
După ce se rugase îndelung să aducă pe lu­me un copil, Constantina povesteşte că Sfân­tul Efrem i s‑a arătat în vis, zicându‑i să se roage la moaştele sale şi, fiind însăr­cinată, sfântul i‑a spus să‑i pună copilului nu­mele lui. Încurcată, viitoarea mămică i‑a răs­puns că îi promisese Sfântului Rafael acest lucru. Atunci, Sfântul Efrem i‑a spus: „Vor fi doi copii.” Şi cu adevărat, a născut do­uă gemene, botezându‑le Rafaela şi Efre­mia.
Tot în semn de mulţumire, o familie din Amfilohia şi‑a botezat pruncul Efrem, pen­tru a se auzi în casă numele cel iubit al sfân­tului, după ce Sfântul Efrem o vindecase pe vi­itoarea mămică de durerile de mijloc, a­tunci când s‑a uns cu ulei de la candela lui.
Unele cazuri extraordinare sunt rela­ta­te de oameni care au fost greu încercaţi. Deşi şansele de viaţă erau de 40%, micuţa Teodora a fost salvată cu Sfânta Împărtă­şa­nie şi cu ajutorul Sfântului Efrem de grava boa­lă a leucemiei.
O tumoră la umăr a fost extirpată cu succes, în urma unei intervenţii chirurgicale de patru ore, şi mânuţa băiatului a fost sal­vată, iar Sfântul Efrem, care a fost rugat spre a‑i veni în ajutor, şi‑a făcut simţită pre­zenţa prin buna mireasmă din salon.
O familie din Cipru comandase o icoană a sfântului. Cu această icoană mergeau la control tot timpul sarcinii. Deşi s‑a născut sănătos, după două luni pruncul începuse să îşi ţină permanent capul în partea stângă şi necesita fizioterapie. Mama îl visează pe Sfântul Efrem, care îi spune: „Îi voi da co­pilului tău o doctorie care îl va face bine”. În numai trei zile, copilul s‑a făcut sănătos, tânăra mamă tămâind mereu icoana sfân­tului, în semn de mulţumire.
Fiind şomer de multă vreme şi ru­gân­du‑se Sfântului Efrem, un domn pe nume Dimitrios mărturiseşte că, după o săptămâ­nă, şi‑a găsit de lucru ca infirmier la spital.
Marinarul care şi‑a pierdut vasul din ca­u­za furtunii, a fost ajutat în chip minunat de sfântul, care i‑a spus în vis: „Nu te necăji degeaba. Corabia ta se găseşte în marea cu­tare. Acolo să te duci să o cauţi.” Tot el a că­zut cu maşina în prăpastie, şi cei care l‑au gă­sit au aflat lângă dânsul buletinul şi ico­niţa Sfântului Efrem. Valiza s‑a pierdut în hău, iar el a supravieţuit, maşina fiind grav a­va­­riată.
O tânără care citea paraclisul sfântului, pentru a se căsători, a fost anunţată în vis: „În două luni te voi ajuta să fii alături de cel pe care îl vrei”. Şi aşa s‑a şi întâmplat: la scurt timp după aceea, băiatul pe care‑l iu­bea a cerut‑o în căsătorie.
Sfântul Efrem nu a fost aproape doar de copii, bolnavi şi de cei în primejdie, ci i-a aju­tat pe toţi cei care l‑au rugat cu inimă curată să îi ajute pe cărările vieţii, într‑un mo­ment sau altul. Este şi cazul celor care aveau de susţinut examene de admitere sau de licenţă: o tânără din Germania poves­teş­te că a intrat „din prima” cu ajutorul Sfântului Efrem la facultatea la care dorea. O proas­p­ătă studentă la Facultatea de Sto­ma­to­­logie din Atena mărturiseşte că a putut rezol­va o problemă la fizică numai după ce s‑a rugat sfântului, mergând apoi personal să i se închine şi să‑i aprindă o lumânare mare, drept mulţumire.
Şirul minunilor Sfântului Mare Muce­nic Efrem este neîntrerupt. De aceea, tot mai mulţi credincioşi citesc cu evlavie para­clisul Sfântului Efrem, zilnic sau la vreme de nevoie, şi apoi mulţumesc pentru bine­fa­cerile primite făcând un acatist către Sfân­tul Efrem şi sărutând cu drag icoana lui.
Anastasia, o fetiţă de 6 luni, din Ro­mâ­nia a fost diagnosticată cu patru malfor­ma­ţii grave la inimă, după cum a spus un re­nu­mit chirurg care a investigat‑o, fiind un caz unicat, nemaiîntâlnit în toata cariera dum­nea­lui. După aproape două luni de spi­ta­li­za­re şi investigaţii, medicii au spus că „din punct de vedere medical şi uman nu se mai poate face nimic, fiind depăşită vârsta de ope­raţie, care trebuia făcută imediat după naş­tere sau până maxim la o lună, acum inter­venind complicaţii foarte mari”. Medi­cii au estimat că fetiţa mai avea de trăit doar câ­teva zile. Sfântul Efrem a intervenit în chip minunat, trimiţând familiei o icoană adu­­să de cineva de la mănăstirea din Nea Makri, atunci părinţii şi cei apropiaţi s‑au rugat, şi, a doua zi, Sfântul Efrem a săvârşit minunea. Fetiţa era din ce în ce mai rău. În spital s‑a dat „alarma”, înregistrându‑se cea mai mare urgenţă din anii anteriori, când pur şi simplu în câteva minute s‑au mobili­zat toţi medicii (unii fiind deja plecaţi spre casă). Au luat‑o pe braţe, fără nicio altă pregătire sau protocol, şi au intrat direct în sala de operaţie, contrar tuturor evaluărilor fă­cute, care nu permiteau acest lucru. Operaţia a durat cam 5 ore şi jumătate, deşi ar fi trebuit să dureze peste 9‑10 ore, iar organismul fetiţei a „reacţionat exemplar” în tot timpul intervenţiei. Evoluţia posto­pe­ra­torie a fost excelentă, Anastasia fiind acum un copil absolut normal.

Acatistul Sfântului Mucenic Efrem cel Nou

Troparul de la Slavă de la Vecernia Mare a Slujbei aflării moaștelor Sfântului Mucenic Efrem cel Nou

Glasul 4
Pe cel ce odinioară în Muntele celor fără de prihană lui Hristos bine a plăcut și nouă cunoscut s-a făcut la aflarea sfintelor lui moaște, pe Efrem cel între cuvioși Mucenic, și între mucenici Cuvios, mulțimile ortodocșilor cu cântări să-l cinstim. Căci în cuvioasă nevoință și mucenicească luptă, cu dumnezeiască cuviință a voinicit. Și rușinând taberele vrăjmașilor celor văzuți și nevăzuți, cu mucenicească diademă de mâna Domnului a fost încununat și tuturor cere de la Domnul pace și dumnezeiască milă.

Condacul 1

Strălucitu-ne-ai tuturor, ca o nouă stea, când s-au descoperit sfintele tale moaște, Părinte, iar cu strălucirea minunilor tale luminezi întreaga lume. Prin mila și smerenia ta, plinește cererile celor care se apropie cu credință și care îți strigă ție: Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Icosul 1

Ca un înger nemaivăzut ai fost trimis din cer și ne-ai arătat nouă harul Preasfântului Duh, cu care îi mângâi pe toți credincioșii, Sfinte Mucenice Efrem. Pentru aceasta, ,,Preafericit” te numim și îți strigăm ție:
Bucură-te, că odinioară lupta cea bună ai purtat;
Bucură-te, că acum tu strălucești prealuminat;
Bucură-te, cel ce ne dăruiești nouă veselie;
Bucură-te, că pricinuiești în ceruri bucurie;
Bucură-te, stea cu totul nouă a Bisericii lui Hristos-Dumnezeu;
Bucură-te, sabie cu două tăișuri împotriva nebuniei celui rău;
Bucură-te, că tuturor te-ai făcut pildă de sfântă nevoință;
Bucură-te, că în ale tale lupte ai dobândit cununi de biruință;
Bucură-te, întărirea cea nouă a credinței;
Bucură-te, rana și surparea necredinței;
Bucură-te, că ești putere dăruită celor credincioși;
Bucură-te, că preschimbi inimile celor necredincioși;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul al 2-lea

Viața ta sfântă și sfârșitul preafericit au fost neștiute de oameni, dar prin descoperirea sfintelor tale moaște, Preafericite Efrem, te-ai făcut cunoscut până la marginile pământului, îndemnându-i pe toți să laude dumnezeiasca iconomie și să cânte Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Dobândind noi cunoștința dumnezeiască a vieții tale întru Domnul, prin arătarea sfintelor tale oseminte, lăudăm pe Cel care te-a proslăvit prin mulțime mare de minuni, Preafericite Efrem. Prin ele tu dăruiești mângâiere celor care îți cântă cu umilință:
Bucură-te, că lui Hristos-Dumnezeu Îi ești slujitor;
Bucură-te, că al luminii nematerialnice ești văzător;
Bucură-te, următor plin de sârg al nevoinței pustnicești;
Bucură-te, fierbinte râvnitor al luptelor mucenicești;
Bucură-te, vas preacurat, ce ai primit dumnezeiască insuflare;
Bucură-te, floare sfântă răspândind tainică înmiresmare;
Bucură-te, înțelepte care ai lepădat deșertăciunea cea lumească;
Bucură-te, căci în chip tainic ai văzut lumea cea cerească;
Bucură-te, căci mulțime de înviforări ai potolit;
Bucură-te, că dorirea cea bună a duhului ți-ai hrănit;
Bucură-te, că prin dragostea ta sfântă pavăză ne ești;
Bucură-te, că înșelăciunile diavolești tu le stârpești;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul al 3-lea

Prin sfintele tale arătări, ai descoperit celor ce te-au văzut, o, Sfinte Efrem, mucenice al Domnului, slava cea ascunsă pe care ai dobândit-o de la Dumnezeu. Iar prin mulțimea minunilor umpli de nădejde pe toți cei ce strigă Domnului cu credință: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Ai strălucit odinioară pe colina neprihăniților, arătându-te plăcut lui Hristos prin sfântă viețuire, iar acum, Sfinte, sfințești cu sfintele tale moaște mănăstirea ta, care se veselește duhovnicește și îți strigă:
Bucură-te, luminător preastrălucit al isihiei;
Bucură-te, chip al cumpătării și trezviei;
Bucură-te, căci veselești mințile cele credincioase;
Bucură-te, că amesteci cugetele inimilor necredincioase;
Bucură-te, că veșmintele sufletului tău sunt cu sânge împurpurate;
Bucură-te, căci cu pecetea mucenicească faptele ți-s încrustate;
Bucură-te, căci caznele păgânilor le-ai îndurat cu răbdare;
Bucură-te, că ai râvnit să dobândești cununile nepieritoare;
Bucură-te, far străluminat ce ne scoți la neclătit liman;
Bucură-te, cel ce îndepărtezi săgetările celui viclean;
Bucură-te, că mănăstirii tale îi ești bucurie roditoare;
Bucură-te, cupă veșnic primitoare a Întreitului Soare;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul al 4-lea

Risipind tulburarea și aducând încredințare, te-ai arătat cinstitei egumene și i-ai descoperit în chip limpede că sfintele oseminte pe care le găsise erau ale tale. Iar ea, văzându-te, s-a umplut de dumnezeiască insuflare și a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Egumena, căreia i te-ai arătat, întru tot fericite, ți-a auzit glasul și te-a văzut că îi vorbeai, iar tu i-ai descoperit numele și chipul morții tale. Pentru aceasta, îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, Mare Mucenice din ceata călugărilor;
Bucură-te, cel proslăvit întru soborul sfinților;
Bucură-te, căci ai viețuit în chipul îngeresc;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de rodul cel ceresc;
Bucură-te, cunună aurită a sfintei tale mănăstiri;
Bucură-te, pom pururea neveștejit, plin de sfintele rodiri;
Bucură-te, că pe colina neprihăniților ai viețuit întru nevoință;
Bucură-te, că dragostea de Dumnezeu ți-a fost armă și iscusință;
Bucură-te, că ai sfărâmat puterea celui pizmaș și dușmănos;
Bucură-te, că te-ai împodobit cu frumusețea Domnului Hristos;
Bucură-te, că sufletele întinate de păcat le curățești;
Bucură-te, că mulțimea credincioșilor o veselești;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul al 5-lea

Prin uimitoare minuni și prin mulțimea arătărilor tale, tu descoperi tuturor, în vis ori în stare de trezie, slava pe care ai dobândit-o de la Dumnezeu, Sfinte Părinte Efrem. Pentru aceasta, privind cu bucurie către slava ta, strigăm Celui care te-a înveșmântat în lumină: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Racla cu sfintele tale moaște revarsă tămăduiri, bucurie și sănătate celor care vin să se închine în sfântă mănăstirea ta și-ți cer stăruitor ajutorul, Sfinte Părinte Efrem. De aceea, copleșiți fiind de darurile tale care se revarsă atât de bogat, strigăm către tine cu credință:
Bucură-te, cel care ne ești izvor de tămăduire;
Bucură-te, că suferinzilor le ești neîncetată izbăvire;
Bucură-te, că te arăți celor ce dorm, dar și celor ce veghează;
Bucură-te, că vii degrabă la cei ce după ajutorul tău însetează;
Bucură-te, că tainic îi sfințești pe cei ce cheamă numele tău;
Bucură-te, veselia negrăită a celor ce văd slava chipului tău;
Bucură-te, că tu tămăduiești de bolile ce nu au vindecare;
Bucură-te, că ne ridici poverile ce le purtăm prin drăceasca insuflare;
Bucură-te, că prin pronia de sus, multor credincioși te-ai arătat;
Bucură-te, că îi umpli de bucurie pe cei care ți s-au rugat;
Bucură-te, căci cortului ceresc îi ești locuitor;
Bucură-te, preafierbinte și minunat ocrotitor;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul al 6-lea

Cei care au dobândit facerile tale de bine s-au făcut solitori ai minunilor tale celor fără de număr și prin razele cuvintelor au întraripat sufletele tuturor credincioșilor. Pentru aceasta, Sfinte Părinte Efrem, mulțimile aleargă la sfântă mănăstirea ta și dobândesc har din belșug prin sfintele tale moaște, cântând Preasfântului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Strălucind ca un alt soare, te-ai arătat și ți-ai făcut auzit glasul pogorât din cer, pe colina neprihăniților. Neștiut fiind de către pământeni, te-ai făcut cunoscut acum Bisericii lui Hristos, prin descoperirea sfintelor tale moaște, făcându-i pe toți oamenii să îți aducă dulce cântare:
Bucură-te, stâlp al pătimirilor mucenicești;
Bucură-te, viță a dreptarelor dumnezeiești;
Bucură-te, sfeșnic al luminii lui Hristos;
Bucură-te, cel nou arătat nouă, celor de jos;
Bucură-te, scară nou zidită a Bisericii Mântuitorului;
Bucură-te, că nevoința virtuților ți-a zugrăvit chipul teoforului;
Bucură-te, piatra cea din capul unghiului a luptelor mucenicești;
Bucură-te, că tiranilor cugetului trupesc li te împotrivești;
Bucură-te, că întru slava muceniciei ai suit calea cea cerească;
Bucură-te, cel ce preamărești bunătatea dumnezeiască;
Bucură-te, cel ce ți-ai vădit bărbăția sufletului;
Bucură-te, tu, care abați turbarea vrăjmașului;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul al 7-lea

În sânurile pământului ai rămas ascuns vreme de mai multe veacuri, Purtătorule de Dumnezeu, iar în anii din urmă te-ai arătat prin bunăvoirea Domnului, ca o comoară sfântă, Părinte Efrem, îmbogățindu-i cu harul tău pe cei care-I strigă lui Hristos: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Te-ai arătat ca un nou astru în Biserica lui Hristos, luminând-o cu dumnezeieștile raze ale minunilor tale, iar pe cei care cer cu râvnă mijlocirea ta cea caldă îi izbăvești din asuprirea întunecatelor patimi. Pentru aceea, și noi, Sfinte Părinte Efrem, îți strigăm fără de încetare:
Bucură-te, ciorchine ce cu veselie ne-ndulcești;
Bucură-te, căci amarele mâhniri tu risipești;
Bucură-te, tămăduire minunată a celor aflați în grele pătimiri;
Bucură-te, izbăvire a celor ce sunt împovărați de multe ispitiri;
Bucură-te, că ești purtător de Dumnezeu și sfinților următor;
Bucură-te, atlet preaiscusit și mucenic al Împăratului tuturor;
Bucură-te, că nevoința cu lupta mucenicească ai împreunat;
Bucură-te, cel ce slava cea de sus ne-ai arătat;
Bucură-te, că întunericul patimilor tu îl risipești;
Bucură-te, că în inima drepților bucurie zămislești;
Bucură-te, că sângeroșilor păgâni le-ai biruit nebunia;
Bucură-te, că fără de strămutare ți-ai purtat mucenicia;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul al 8-lea

Harul pe care-l dăruiești, Preafericite Efrem, tuturor celor ce te cheamă în ajutor se revarsă asupra lor în chip preaminunat. Pentru aceasta, vestea minunilor tale s-a răspândit în toată Attica, iar noi, care alergăm cu grăbire la sfintele tale moaște, Îi strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Întru totul luminat fiind de strălucirea dumnezeiască, nu te îndepărtezi nici o clipă de mănăstirea cea sfântă, Sfinte Mare Mucenice Efrem, arătându-te în felurite chipuri celor cu inima curată și dăruind har îmbelșugat celor ce cu râvnă îți cântă ție:
Bucură-te, slavă a călugăriei;
Bucură-te, stâlp al Ortodoxiei;
Bucură-te, curcubeu al luminii nezidite;
Bucură-te, că ești părtaș al firii îndumnezeite;
Bucură-te, alabastru plin cu mirul lacrimii de umilință;
Bucură-te, surâs de bucurie izvorât din aspră nevoință;
Bucură-te, jertfă sfințită prin război până la sânge;
Bucură-te, că prin tine nebunia necredinței se înfrânge;
Bucură-te, viață înveșmântată cu monahicească haină;
Bucură-te, mireasmă bună a viețuirii fără de prihană;
Bucură-te, stea care pe colina neprihăniților răsare;
Bucură-te, că în bezna vremurilor noastre ești precum un soare;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul al 9-lea

Tu dezlegi legăturile celor slăbănogi, îi tămăduiești pe cei îndrăciți și faci să înceteze mulțimea bolilor fără de leac. Pentru aceasta, atenienii, locuitorii din Pireu și din împrejurimi se zoresc în număr mare spre mănăstirea ta, Părinte Efrem, lăudându-te pe tine și cântând Celui care te-a încununat: Aliluia!

Icosul al 9-lea

O, preaminunate Părinte Efrem, când tânăra cea evlavioasă te-a văzut strălucind cu o slavă care nu era din lumea aceasta și a auzit dumnezeieștile tale cuvinte, a mărturisit tuturor grija pe care tu o porți mănăstirii tale. Pentru acestea toate, după cuviință îți cântăm:
Bucură-te, slava călugărilor din vremea de acum;
Bucură-te, că spre cer suit-ai pe mucenicescul drum;
Bucură-te, că ocrotitor neobosit al mănăstirii tale ești;
Bucură-te, căci cu Sfinții Îngeri dimpreună locuiești;
Bucură-te, că i-ai tămăduit pe cei cuprinși de noianul durerii;
Bucură-te, că pe paralitic tu l-ai ridicat prin harul înfierii;
Bucură-te, căci cu darul tău ai risipit groaznice dureri de cap;
Bucură-te, că boala diabetului tot prin darul tău a încetat;
Bucură-te, potir ceresc ce te pogori în revărsări de har;
Bucură-te, nestemată dată firii omenești în dar;
Bucură-te, Mare Mucenice, podoaba nevoitorilor;
Bucură-te, icoană preaslăvită a cetei călugărilor;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul al 10-lea

Cuvioasele monahii te-au văzut în dumnezeiască vedenie ori în vis, preumblându-te prin locașul tău, Sfinte Părinte Efrem, și umplându-se ele de o mare bucurie, te-au ales drept sfântul lor ocrotitor. Pentru unele ca aceste daruri, dintru smerenia inimii strigă către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Adunând în sufletul tău mirul cel de taină dobândit întru adâncul smereniei, dăruiești mângâiere inimilor celor credincioși, iar din racla cu sfintele tale moaște răspândești minunată mireasmă tuturor celor care, cu capetele plecate, îți cântă cu evlavie:
Bucură-te, mir al smereniei preabinemirositor;
Bucură-te, că turmei tale îi ești dumnezeiesc păstor;
Bucură-te, rai ce răspândește ale nestricăciunii bune-nmiresmări;
Bucură-te, chiparos înalt al sfintei nepăsări;
Bucură-te, că pe potrivnicul cu răstignirea ta l-ai biruit;
Bucură-te, că prin chinurile mucenicești Hristos te-a proslăvit;
Bucură-te, că moaștele tale în tainița pământului s-au aflat;
Bucură-te, că din dumnezeiască poruncă tu te-ai arătat;
Bucură-te, că întinăciunea sufletelor noastre tu o curățești;
Bucură-te, că răutatea credincioșilor degrabă o pârjolești;
Bucură-te, că tu în toată vremea dăruiești tămăduire;
Bucură-te, că ne ocrotești fără de contenire;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul al 11-lea

Noroadele credincioșilor de pretutindeni L-au lăudat pe Domnul când au fost aflate sfintele tale moaște, căci El, prin dumnezeiasca Sa iconomie, le-a ținut tăinuite în pământ și nestricate de curgerea atâtor ani. Pe acestea cinstindu-le, Sfinte Efrem, și noi ne închinăm înaintea Împăratului Vieții, zicând: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Prin mijlocirea ta la tronul Mântuitorului Hristos păzești mănăstirea de toată nevoia și necazul, dăruindu-i binecuvântarea ta, Părinte Efrem, căci iat-o alergând spre dobândirea darului tău și strigând cu umilință către tine:
Bucură-te, zidul nostru nesurpat;
Bucură-te, al credincioșilor turn nestrămutat;
Bucură-te, păzitorul de nădejde al mănăstirii tale;
Bucură-te, căci pe copii îi ții sub ocrotirea trezviei tale;
Bucură-te, sprijin nebiruit al monahiilor celor cu sârguință;
Bucură-te, tainică slavă a maicilor iubitoare de nevoință;
Bucură-te, cel ce cererile credincioșilor plinești;
Bucură-te, că rugămințile copiilor tăi primești;
Bucură-te, că ne dăruiești toate bunătățile;
Bucură-te, că alungi de la noi toate răutățile;
Bucură-te, că pentru lumea întreagă te rogi neîncetat;
Bucură-te, că prin tine mângâiere mare am aflat;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul al 12-lea

Din destul reverși daruri și belșug de veselie și de fericire dumnezeiască, Părinte Efrem, iar racla cu sfintele tale moaște veselește sufletele noastre și ne sfințește chiar și trupurile, nouă, celor sărmani, ce îndrăznim să grăim Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Lăudându-ți luptele în cântările noastre, Părinte Mucenice Efrem, slăvim darul de care te-ai învrednicit și, apropiindu-ne de sfintele tale moaște, îți cerem să ne ocrotești până în sfârșitul vieții noastre pământești. Iar pentru tainica ocrotire ce ne-o arăți în toată vremea, îți aducem această cântare:
Bucură-te, cel ce ești asemenea cu toți sfinții;
Bucură-te, cel ce te numeri dimpreună cu mucenicii;
Bucură-te, căci ai dobândit cununile netrecătoare;
Bucură-te, că ai cuprins lumina Întreitului Soare;
Bucură-te, apărător neprețuit al celor ce trăiesc în mănăstire;
Bucură-te, temelia nou arătată Bisericii, vrednicule de cinstire;
Bucură-te, că mulțimi de credincioși ai umplut de veselie;
Bucură-te, că tu înalți sufletele, întărindu-le în curăție;
Bucură-te, că tu mă slobozești de grijile pierzătoare;
Bucură-te, că mă scoți din patimile cele stricătoare;
Bucură-te, că la tronul lui Hristos ești mijlocire;
Bucură-te, cel ce mă izbăvești dintru mâhnire;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul al 13-lea

O, de trei ori Preafericite Părinte, Sfinte Mucenice Efrem, împreună-locuitorule cu sfinții, roagă-L pe Hristos, dimpreună cu ei, să ne izbăvească din toate nevoile, făcându-ne părtași vieții celei veșnice, pe noi, cei ce-I strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)
Apoi se zic din nou Icosul 1: Ca un înger nemaivăzut ai fost trimis din cer…, Condacul 1: Strălucitu-ne-ai tuturor, ca o nouă stea…, și această

Rugăciune către Sfântul Mucenic Efrem

O, Sfinte Părinte Efrem, căzând înaintea ta cu umilință, ridicăm acum glasul nostru spre tine. Cum se cuvine oare să te numim: minunat următor al Domnului Hristos, mare nevoitor și pustnic, cuvios părinte, mare mucenic, preot al Dumnezeului Celui Preaînalt, izvorâtor de mir, făcător de minuni, grabnic ajutător, mare tămăduitor de multe feluri de boli, slobozitor din multe necazuri și primejdii, mângâietor în deznădejde sau ajutător întru toate nevoile? Cu adevărat, toate aceste numiri le porți dintru darul Duhului Sfânt și de aceea te rugăm să nu ne treci cu vederea, ci degrabă venind întru întâmpinarea noastră, mijlocește-ne mare milă de la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și fie ca prin puterea minunată a rugăciunilor și a predicilor tale să dobândim întărire în a purcede și noi pe calea cea strâmtă ce duce spre Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Și se face otpustul.