Sfânta Muceniță Tatiana diaconiţa din Roma, care s-a săvârșit de sabie în vremea împăratului Alexandru Sever, al cărei cap se află în Catedrala mitropolitană din Craiova (+ 226) și cei ce au pătimit împreună cu dânsa în Roma (226-235)

În această zi, facem pomenirea Sfintei Mucenițe Tatiana diaconiţa din Roma, care s-a săvârșit de sabie în vremea împăratului Alexandru Sever, al cărei cap se află în Catedrala mitropolitană din Craiova (+ 226)


 Sfînta Muceniţă Tatiana s-a născut în Roma cea veche, din părinţi de neam mare, pentru că tatăl său a fost de trei ori antipat, însă binecredincios creştin şi temător de Dumnezeu, păzind în taină sfînta credinţă, în care şi pe fiica sa, adică pe Sfînta Tatiana, a crescut-o cu bunăcuviinţă şi frică de Dumnezeu, învăţînd-o şi dumnezeieştile cărţi.

    Venind aceasta în vîrstă şi nevrînd să se însoţească cu bărbat, îşi petrecea în feciorie şi curăţie viaţa, pentru că s-a făcut mireasă lui Hristos, fiind rănită de dragostea Lui şi Aceluia şi slujea ziua şi noaptea, omorîndu-şi trupul în post şi rugăciuni şi robindu-l duhului. Apoi s-a învrednicit de slujba bisericească pentru viaţa sa îmbunătăţită şi slujea lui Dumnezeu îngereşte, deşi era în trup; după aceea, cu mucenicească cunună a încununat Hristos Dumnezeu pe mireasa Sa, a cărei pătimire a fost astfel:

    Fiind ucis de romani prea nelegiuitul împărat al Romei, Antonin Eliogabal (218-222), al cărui trup a fost tîrît spre batjocură prin cetate, aruncat în rîul Tibru; după dînsul a fost ridicat la împărăţie tînărul copil Alexandru Sever (222-235), care era numai de 16 ani.

    Acela avea mamă creştină, numită Iulia Mamia, de la care învăţase a cinsti pe Hristos, însă nu cu dreaptă credinţă, că nici pe idoli nu-i lepăda, ci se închina lor ca unor vechi zei ai Romei, avînd în palatele sale şi chipul lui Hristos şi pe al necuratului Apolon, pe al lui Avraam, cel din legea veche, şi al lui Orfeu cel elinesc, precum şi alţi idoli.

    Drept aceea, Alexandru nu prigonea pe creştini, ca cel născut din maică creştină, însă antipaţii şi eparhii lui făceau mare răutate credincioşilor; căci din pricina tinereţii lui, cîrmuirea împărăţiei era încredinţată unora din boieri, între care mai întîi era Ulpian, eparhul cetăţii, aspru din fire şi mare vrăjmaş al creştinilor.

    Aceia, ocîrmuind toate în numele împărătesc, trimiteau porunci pretutindeni, ca "galileenii" (aşa numeau ei pe creştini) cu chinuri şi cu moarte să fie siliţi la închinarea zeilor romanilor; şi erau aleşi spre pierderea creştinilor cei mai cumpliţi slujitori idoleşti: Vitalie, comitul, Vas Cubiculariu şi Caius Domesticus. Şi se vărsa ca apa sîngele creştinilor, fără cruţare, atît în Roma, cît şi în toate părţile stăpînirii romane.

    Într-acea vreme, Sfînta fecioară Tatiana, diaconiţa Bisericii Romei, a fost prinsă de cei necredincioşi şi adusă în capiştea lui Apolon, să se închine acestuia. Ea însă s-a rugat lui Hristos, Dumnezeul său, şi îndată s-a făcut cutremur, încît a căzut idolul, zdrobindu-se în bucăţi; apoi a căzut şi o parte din templu şi a ucis pe mulţi dintre necredincioşii care erau acolo înăuntru, precum şi pe slujitori; iar diavolul care locuia în idol, răcnind cu mare glas, a fugit cu tînguire din locul acela, auzind toţi chiotul lui şi văzîndu-l fugind în întuneric, prin văzduh.

    Atunci păgînii au dus-o la judecată şi la chinuire; dar mai întîi au bătut-o fără milă peste obraz slujitorii tiranilor şi apoi i-au scos ochii cu undiţele. Multă vreme fiind chinuită, chinuitorii au slăbit, pentru că sfînta era înaintea celor ce o băteau ca o nicovală tare, încît cei ce o chinuiau aveau dureri mai mari decît muceniţa; ba încă şi de îngerii, care stăteau nevăzuţi lîngă dînsa, erau loviţi peste obraz. Deci strigau către judecătorul cel fără de lege, rugîndu-l să le poruncească să înceteze a chinui pe nevinovata fecioară, fiindcă singuri spuneau că primesc mai multă muncă decît dînsa.

    Iar ea se ruga lui Dumnezeu pentru chinuitorii ei, să le dea cunoştinţa adevărului; şi a fost auzită, pentru că li s-a arătat o lumină cerească, şi ochii lor cei sufleteşti deschizîndu-li-se, au văzut patru îngeri înconjurînd pe sfînta, apoi au auzit un glas din cer care venea spre sfînta, şi au căzut la pămînt înaintea ei, zicînd: "Iartă-ne, slujitoarea adevăratului Dumnezeu, iartă-ne de cele ce ţi-am făcut fără de voie". Deci, au crezut în Hristos, fiind opt la număr, şi s-au botezat în sîngele lor; căci au fost chinuiţi cumplit, pentru mărturisirea lui Hristos şi li s-au tăiat capetele cu sabia.

    Într-altă zi, judecătorul cel nedrept şezînd în divan, a pus iarăşi de faţă la întrebare pe Sfînta fecioară Tatiana, care a stat înainte întreagă şi sănătoasă cu trupul, avînd faţa luminată şi ochii veseli, dar neputînd cu cuvinte s-o înduplece la idoleasca jertfă, a poruncit s-o dezbrace şi să-i taie trupul cu brice. Feciorescul ei trup era alb ca zăpada şi cînd o atingeau cu bricele, curgea din răni lapte în loc de sînge şi ieşea o mireasmă plăcută ca dintr-un vas de aromate.

    Sfînta, ridicîndu-şi ochii spre Mirele său Hristos, se ruga în chinuri. Apoi au întins-o la pămînt, în chipul crucii, şi mai mult au bătut-o cu toiagul, ostenind şi schimbîndu-se mulţi slujitori; pentru că îngerii lui Dumnezeu, ca şi mai înainte, stînd acolo nevăzuţi, loveau pe cei ce băteau pe sfînta şi slujitorii adevereau aceasta că sînt bătuţi de o mînă nevăzută cu vergi de fier, pentru care au murit nouă dintr-înşii, fiind ucişi de mîna îngerilor, iar ceilalţi au căzut zdrobiţi abia cu viaţă; iar sfînta batjocorea pe judecător şi pe chinuitorii ei, defăimînd pe idolii lor.

    După aceasta, trecînd ziua, au aruncat-o în temniţă, unde toată noaptea rugîndu-se şi cîntînd, lumina cerească o acoperea şi îngerii lui Dumnezeu cîntau împreună cu dînsa; iar a doua zi, scoţînd-o iarăşi la judecată, se arăta cu corpul mai sănătoasă şi cu faţa mai frumoasă ca mai înainte, încît s-au mirat toţi, deşi cu cuvinte amăgitoare o îndemnau să se plece la un gînd cu ei şi să aducă jertfă Artemizei, zeiţa lor cea mare.

    Sfînta fecioară se arătă ca şi cum s-ar fi învoit cu sfatul lor şi o duseră cu slavă în templul Artemizei; dar diavolul cel ce locuia în idolul acesta, înţelegînd venirea Tatianei, cu glas mare a strigat: "Vai mie! Vai mie! Unde voi fugi de la Duhul Tău, Dumnezeule al cerului, pentru că foc din cele patru unghiuri ale templului mă izgonesc".

    Cînd s-a apropiat sfînta de templu, a făcut semnul Sfintei Cruci şi, ridicîndu-şi ochii în sus, s-a rugat lui Dumnezeu, şi îndată s-au făcut fulgere şi un tunet înfricoşat, apoi căzînd foc din cer, a ars templul şi idolul împreună cu slujitorii; iar jertfele le-au prefăcut în cenuşă şi mulţi din popor au căzut morţi, fiind loviţi de trăsnet. Pentru aceasta, au dus-o în divan şi acolo au spînzurat-o, şi cu unghii de fier au însîngerat-o; atunci şi sînii ei au fost rupţi cu acele fiare. Apoi, aruncînd-o din nou în temniţă, îngerii lui Dumnezeu cu lumina cerească au venit iarăşi la dînsa şi, tămăduind-o de rane, au făcut-o sănătoasă, fericindu-i pătimirea ei cea bărbătească.

    A doua zi a fost dată spre mîncare unui leu înfricoşat, în privelişte, care, văzînd-o, a început a se gudura şi a-i mîngîia picioarele. Cînd l-au luat pe leu din privelişte şi-l duceau la locul său, s-a repezit pe neaşteptate la un boier cinstit, anume Eumenie, şi l-a ucis pe loc. Apoi iarăşi au spînzurat pe Sfînta Tatiana şi mai cumplit au zgîriat-o; iar chinuitorii ei erau loviţi şi omorîţi de îngeri nevăzuţi. După aceea, aruncînd-o în foc, focul nu ardea, pentru că îşi potolea puterea sa arzătoare, cinstind pe roaba lui Hristos. Toate aceste preamărite minuni se socoteau de păgîni nu ca puteri ale lui Hristos, ci ca vrăjitorie. Deci, i-au tuns părul capului ei, pentru că ziceau că în perii săi are farmece, care o apără de orice vătămare.

    După tăierea părului, au închis-o în templul lui Jupiter, pentru că li se părea că de acum nu mai poate să facă nici un rău idolului lor, de vreme ce, odată cu părul s-au luat de la dînsa şi vrăjile. Sfînta a petrecut în acea închisoare două zile, cu lumina cea obişnuită ce venea din cer strălucind, mîngîindu-se de îngeri. A treia zi au venit slujitorii cu poporul, vrînd să aducă jertfă zeului Jupiter. Cînd au deschis templul, au văzut pe idolul lor căzut la pămînt şi sfărîmat ca praful; iar sfînta se veselea în Hristos, Dumnezeul său.

    Atunci au dus-o iarăşi la divan şi, neştiind judecătorul ce să-i mai facă, a pedepsit-o cu moartea şi i-a tăiat sfîntul cap, împreună cu al tatălui său, pentru că l-au dovedit că este creştin, după ce mai întîi l-au scos din dregătoria sa şi i-au luat averile; apoi, osîndindu-l la moarte prin tăiere, a murit pentru Hristos, împreună cu sfînta sa fiică.

    Şi amîndoi au primit cununile muceniceşti de la Hristos Dumnezeu, Căruia I se cuvine mărire, în veci. Amin.

Troparul Sfintei Mucenițe Tatiana, glasul al 4-lea

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Tatiana, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condacul Sfintei Mucenițe Tatiana, glasul al 4-lea

Luminat-ai strălucit întru pătimirea ta, răbdătoare de chinuri, ceea ce te-ai înroşit în sângiurile tale şi ca o frumoasă porumbiţă, către cer ai zburat, Sfântă Muceniţă Tatiana. Roagă-te deci pentru cei ce pururea te cinstesc pe tine.

Acatistul Sfintei Mucenițe Tatiana

Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru Numele Tau.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se Numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.


Condacele si Icoasele:

Condacul 1:

     Aparatoare a dreptei credinte te-ai aratat, Sfânta Mucenita Tatiana, prin slujirea lui Hristos si, fiind rânduita diaconita a Bisericii Sale, prin zdrobirea capistilor idolilor te-ai învrednicit de cununa muceniceasca, pentru aceasta îti cântam: Aliluia!

Icosul 1:

     Înfrumusetata fiind mai mult decât oricare prin întelepciune si prin harul lui Dumnezeu, Caruia din pruncie ti-ai încredintat viata, de mari daruri te-ai învrednicit si de cununa muceniceasca, Sfânta Mucenita Tatiana, de la Hristos, Mirele cel ales, pentru care noi cu umilinta cântam:

Bucura-te, ca de bun neam fiind, ai ales smerita vietuire;
Bucura-te, ca te-ai învrednicit a fi mireasa lui Hristos, prin aleasa slujire;
Bucura-te, ca diaconita dupa vrednicia ta ai fost rânduita;
Bucura-te, ceea ce ai fost cu mari daruri împodobita;
Bucura-te, ca pe Hristos din pruncie L-ai cunoscut;
Bucura-te, ceea ce din parinti binecredinciosi te-ai nascut;
Bucura-te, ca în mijlocul Romei pagâne ai vietuit;
Bucura-te, ca între necredinciosi viata ta ca soarele a stralucit;
Bucura-te, ca de trei ori tatal tau antipat al Romei a fost;
Bucura-te, ca trufia si necredinta nu ti-au schimbat al vietii rost;
Bucura-te, ca din pruncie ai crescut în viata crestineasca;
Bucura-te, ca din aceasta, mari daruri aveau sa izvorasca;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul 2:

     Slujind lui Hristos ziua si noaptea în biserica Sa cea Sfânta, în care erai rânduita diaconita, ai învatat a sluji Lui în duh si adevar si a-I cânta fara încetare: Aliluia!

Icosul 2:

     Fiind întru domnie împaratul Alexandru-copilul, care dupa mama era închinator lui Hristos, dar pe zeii cei idolesti nu-i lepadase din capistile pagânilor, siliti erau crestinii sa slujeasca idolilor, dar tu, fecioara, ai ramas credincioasa lui Hristos, întru vrednicia de diaconita, pentru care noi îti cântam:

Bucura-te, ceea ce nu te-ai plecat închinarii idolesti;
Bucura-te, ca ai ramas neclintita, pe Hristos sa-L marturisesti;
Bucura-te, floare nestricacioasa;
Bucura-te, diaconita lui Hristos cea aleasa;
Bucura-te, cea tare în virtute;
Bucura-te, ceea ce te-ai învrednicit de daruri multe;
Bucura-te, ca prin a ta marturisire pe multi ai întarit;
Bucura-te, ca si noua împotriva eresurilor ne esti zid nebiruit;
Bucura-te, ca prin rugaciunile tale ne feresti de asuprire;
Bucura-te, ca din primejdii si ispite ne daruiesti izbavire;
Bucura-te, ceea ce ne agonisesti darul Duhului Sfânt;
Bucura-te, ceea ce întaresti credinta crestineasca pe pamânt;
Bucura-te, ca ne înveti a sluji lui Hristos cu credinta;
Bucura-te, ca împotriva dusmanilor Sai esti purtatoare de biruinta;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul 3:

     Unindu-se prin viclean prietesug cei tari ai cetatii împotriva dreptcredinciosilor marturisitori ai lui Hristos, au sporit cetele mucenicilor, care vor aduce de-a pururi lui Dumnezeu slavoslovii: Aliluia!

Icosul 3:

     Întru acea vreme prinsa fiind si tu, fecioara, ceea ce slujeai ca diaconita în biserica cea crestineasca a Romei, ai fost data la muncire, dar ai ramas neplecata poruncilor eparhului de a jertfi idolilor, iar noi vazând taria credintei tale, cu umilinta strigam:

Bucura-te, taria credintei;
Bucura-te, steagul biruintei;
Bucura-te, stâlpul marturisirii crestine;
Bucura-te, ca tiranul eparh nu te-a putut pleca pe tine;
Bucura-te, ca prin eresuri si rataciri ne arati calea cea dreapta;
Bucura-te, ca Biserica marturisitoare de la tine întarire asteapta;
Bucura-te, ca ne esti scut nebiruit împotriva dusmanilor;
Bucura-te, ceea ce esti daruitoare neobosita sarmanilor;
Bucura-te, tare aparatoare în primejdii si nevoi;
Bucura-te, ceea ce te rogi necontenit lui Dumnezeu pentru noi;
Bucura-te, ca pe pamânt ai fost diaconita a lui Hristos;
Bucura-te, ca si-n cer esti mijlocitoare noua celor de jos;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul 4:

     Voind necredinciosul eparh sa te plece slujirii celei idolesti a poruncit sa fii dusa în capistea idolilor, dar cu puterea rugaciunilor tale, capistea s-a sfarâmat. Iar cei de fata vazând minunea aceasta, slaveau pe Unul Dumnezeu cel Adevarat, strigând Lui: Aliluia!

Icosul 4:

     Fiind dusa în fata judecatorului dupa sfarâmarea capistei, ai fost supusa la munci fara seama, dar întarita fiind cu putere dumnezeiasca, ai suferit cu multa rabdare mucenicia pentru Hristos, încât mai mult slabeau muncitorii ce-ti strujeau trupul cu cazne de tot felul. Iar cei ce au vazut aceasta au marturisit pentru tine, zicând:

Bucura-te, ceea ce la tot felul de munci ai fost supusa;
Bucura-te, îti strigam vazând taria ta cea nespusa;
Bucura-te, ca prin chinuri ti-ai împletit cununa muceniciei;
Bucura-te, ca ti-ai primit rasplata jertfelniciei;
Bucura-te, ca ai uimit pe muncitori prin a ta barbatie;
Bucura-te, scut nebiruit, al celor ce se roaga tie;
Bucura-te, ceea ce ai pierdut ratacirea cea idoleasca;
Bucura-te, ceea ce lumina dreptei credinte faci sa izvorasca;
Bucura-te, pazitoarea noastra de orice ratacire;
Bucura-te, sprijin si liman de mântuire;
Bucura-te, Tatiana, floarea cea aleasa;
Bucura-te, faclie mult luminoasa;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul 5:

     Muncita fiind, Sfânta Mucenita Tatiana, cu felurite munci, te rogi Lui Hristos pentru muncitorii tai, ca sa le dea lor lumina cunostintei celei adevarate si straluciti fiind ei cu darul Duhului Sfânt, prin rugaciunile tale, împreuna ati strigat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5:

     Întocmai ca si Sfântul si întâiul Mucenic Stefan, te-ai rugat, fecioara, pentru cei ce te munceau, iar acestia, câstigati au fost prin rugaciunile tale la adevarata cunostinta de Dumnezeu si împreuna cu tine au primit mucenicia, pentru care noi laude îti aducem, graind:

Bucura-te, ca prin rabdarea ta ai câstigat alte opt suflete pentru Hristos;
Bucura-te, ca de la idoleasca ratacire i-ai întors;
Bucura-te, ca ei chiar în sângele lor s-au botezat;
Bucura-te, ca împreuna cu tine munci grele au rabdat;
Bucura-te, ca si azi pe multi îi întorci la credinta;
Bucura-te, ca împotriva celui rau ne dai biruinta;
Bucura-te, solitoare buna catre Dumnezeu;
Bucura-te, nadejde de mântuire a sufletului meu;
Bucura-te, ca cei binecredinciosi sprijinul tau cauta;
Bucura-te, a fecioarelor podoaba de lauda;
Bucura-te, floare nevestejita cu bun miros;
Bucura-te, odor stralucit mult luminos;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul 6:

     Taindu-li-se capul, celor opt împreuna patimitori cu tine, pe care-i câstigase-si la adevarata credinta, s-au învrednicit astfel a intra degrab în ceata mucenicilor, unde neîncetat cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6:

     Dupa aceasta, fiind adusa din nou în fata judecatorului, ai stat înaintea lui cu trupul întreg si sanatos si chip luminos, de care lucru minunat acela mirându-se, cumplit au poruncit sa-ti biciuiasca tot trupul cu bice, iar tu, mucenita a lui Hristos, ai rabdat cu bucurie si aceasta muncire, pentru care noi te laudam zicând:

Bucura-te, ca în chip minunat ranile ti se vindecau;
Bucura-te, ca muncitorii tai de-asa minuni se mirau;
Bucura-te, ca ai stat înaintea judecatorului cu trup sanatos;
Bucura-te, ca chipul îti era smerit si luminos;
Bucura-te, ca acela de mânie, pentru aceasta minune, s-a umplut;
Bucura-te, ca la munci grele iarasi sa te supuna au început;
Bucura-te, ca si pe acelea cu bucurie le-ai rabdat;
Bucura-te, ca tot trupul de rani ti-a fost brazdat;
Bucura-te, ca întaresti pe tot omul ce-n nevoi se frânge;
Bucura-te, ca pacatului te-ai împotrivit pâna la sânge;
Bucura-te, ca-n ispite si dureri te avem ajutatoare;
Bucura-te, a mucenitelor prea luminoasa floare;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul 7:

     Cu felurite chinuri au cautat cumplitii muncitori a te face, Sfânta Tatiana, sa te lepezi de credinta crestina, dar tu nu încetai a-I sluji Lui Hristos, Mirele tau Cel Prea ales si, ridicând ochii spre cer, întarita prin puterea Lui, Îi cântai neîncetat: Aliluia!

Icosul 7:

     Cu harul lui Dumnezeu fiind întarita, rabdat-ai cu bucurie toate caznele, de aceea la felurite munci ai fost supusa, dar nu au dovedit taria ta, Sfânta Mucenita a lui Hristos, ci mai mult slabeau muncitorii de multimea loviturilor, ca si cu toiege ai fost batuta, fiind întinsa pe pamânt în chipul crucii; iar noi, vazând taria ta, unele ca acestea îti cântam:

Bucura-te, ceea ce ai rabdat nespuse munci pentru Hristos;
Bucura-te, ca în chipul crucii ai fost întinsa la pamânt jos;
Bucura-te, ca fiind batuta cu toiege, ai rabdat cu tarie;
Bucura-te, ca pentru a ta rabdare, pâna azi laude îti aducem tie;
Bucura-te, ca muncitorii tai oboseau de greul loviturilor;
Bucura-te, ca tu sufereai cu blândete multimea chinurilor;
Bucura-te, ca prin a ta rabdare si pe noi ne întaresti în ispite;
Bucura-te, liman lin al sufletelor chinuite;
Bucura-te, ca pentru Iisus Cel rastignit ai patimit;
Bucura-te, ca al tau trup în chipul crucii ti s-a rastignit;
Bucura-te, ca Hristos ti-a dat slavita cununa;
Bucura-te, a noastra propovaduitoare prea buna;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul 8:

     În asa cumplite munci fiind, însisi îngerii înconjurau trupul tau istovit de multimea batailor, lovind împreuna pe cei ce te munceau, încât au murit noua dintr-însii, iar tu ai ramas nevatamata, de care vedere minunându-se toti cei din jur, slaveau pe Dumnezeu cântându-I: Aliluia!

Icosul 8:

     Iara tu, daca ai vazut salbaticiunea muncitorilor tai, batjocoreai rautatea lor si nimicnicia zeilor, întarindu-te si mai mult în credinta si, plecându-se ziua, de catre seara ai fost aruncata în temnita, unde toata noaptea lumina cereasca te-a stralucit si îngerii împreuna cântau, de care minune uimiti fiind, laude ca acestea aducem tie:

Bucura-te, ca ai batjocorit neputinta idoleasca;
Bucura-te, ca ai înfrânt izvodirea lor cea draceasca;
Bucura-te, ca prin a ta patimire s-a slavit numele lui Hristos;
Bucura-te, ca L-ai aratat tuturor ca un soare luminos;
Bucura-te, ca si în temnita ai fost aruncata;
Bucura-te, ca acolo de îngeri ai fost înconjurata;
Bucura-te, ca lumina cereasca te-a stralucit;
Bucura-te, ca a-L vedea aievea pe Hristos te-ai învrednicit;
Bucura-te, ca acum necontenit împreuna cu îngerii petreci;
Bucura-te, ca de slava mirelui tau cel ceresc te bucuri în veci;
Bucura-te, ca celor ce te cheama în ajutor le dai bucurie;
Bucura-te, povatuitoarea celor ce cu credinta se roaga tie;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul 9:

     Adusa fiind a doua zi din nou înaintea judecatorului si stând în fata lui iar, cu chipul prealuminos si sanatos, ai minunat pe toti ce te vedeau, iar tu slaveai pe Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul 9:

     Vazând judecatorul ca nu te poate birui cu nici un fel de munciri, a încercat sa te înduplece cu viclene uneltiri si ademeniri ca sa te plece sa aduci împreuna cu ei jertfa idolilor. Iar tu cu întelepciune te-ai aratat ca si cum ai primi sa jertfesti lor si fiind dusa în capistea idoleasca, ridicând ochii catre cer si rugându-te fierbinte, s-a facut tunet înfricosator si fulgere cazând din cer au pustiit capistea, prefacând în cenusa toti idolii si pe slujitorii lor si multime de norod, pentru care biruinta, cu bucurie te laudam, zicând:

Bucura-te, ca nu te-ai lasat înduplecata prin nici o muncire;
Bucura-te, ca nu te-au putut pleca nici prin vicleana uneltire;
Bucura-te, ca ai ramas neclintita în marturisirea lui Hristos;
Bucura-te, ca pentru aceasta te-ai învrednicit de un har mult pretios;
Bucura-te, ca prin tine s-a zdrobit capistea idoleasca;
Bucura-te, ca tunete si fulgere din cer au cazut s-o zdrobeasca;
Bucura-te, ca ale tale rugaciuni toate s-au împlinit;
Bucura-te, ca ti-a ascultat ruga Iisus Hristos, Mirele tau Cel iubit;
Bucura-te, ceea ce plina de întelepciune te-ai aratat;
Bucura-te, ca pe toti prin minunea aceasta i-ai înfricosat;
Bucura-te, ca zdrobesti pe hulitorii de Dumnezeu;
Bucura-te, ca esti ajutatoare celor ce cheama numele tau;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul 10:

     Adusa fiind din nou, Sfânta Mucenita Tatiana, în divan, ti-a fost spânzurat trupul si strujit tot cu unghii de fier, dar duhul nu au putut sa ti-l plece spre idoleasca slujire, ci mai mult te întareai în dumnezeiasca credinta, strigând: Aliluia!

Icosul 10:

     Fiind din nou aruncata în temnita, iarasi îngerii lui Dumnezeu cu luminare au venit sa-ti slujeasca si ti-au tamaduit toate ranile trupului, si ti-au întarit duhul, pentru care noi, bucurându-ne, strigam:

Bucura-te, ceea ce lui Hristos i-ai slujit cu credinta;
Bucura-te, ca în chinuri si în munci El ti-a dat biruinta;
Bucura-te, ca te-ai învrednicit ca îngerii sa-ti slujeasca;
Bucura-te, ca prin ei ai înfrânt închinarea idoleasca;
Bucura-te, ca de îngeri ti s-au tamaduit ranile trupului;
Bucura-te, ca prin dânsii ti-ai întarit virtutile sufletului;
Bucura-te, ca salti cu îngerii împreuna;
Bucura-te, ceea ce esti catre Dumnezeu solitoarea noastra cea buna;
Bucura-te, ca în primejdie chemam al tau nume;
Bucura-te, ca si azi împarti tamaduiri si faci minuni în lume;
Bucura-te, ca prin tine de mari daruri ne învrednicim;
Bucura-te, ca prin tine ne învatam cum se cade lui Hristos sa-i slujim;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul 11:

     Fiind scoasa din nou afara din temnita, Sfânta Mucenita Tatiana, ai fost aruncata în priveliste, spre mâncare unui leu înfricosat, dar spre uimirea tuturor, acela s-a apropiat lingându-ti mâinile, dar când 1-au scos de acolo, s-a repezit asupra unui cinstit boier, ucigându-l, de care lucru multi înfricosându-se, slaveau pe Dumnezeu strigând: Aliluia!

Icosul 11:

     Iscodind noi chinuri, ti-au strujit cumplit tot trupul, Sfânta Mucenita a lui Hristos, dar tu pe toate le-ai rabdat cu barbatie, iar muncitorii tai cadeau de ostenelile muncirii, multi fiind ucisi prin puterea îngerilor, care nevazut te ocroteau si întorceau loviturile asupra celor ce te loveau. Apoi în foc aruncata ai fost, dar nici focul nu te-a vatamat, de care minuni, cutremurati fiind, slavim pe Dumnezeu strigând:

Bucura-te, ca nu s-au aflat munci prin care sa fii biruita;
Bucura-te, Mucenita lui Hristos, cea iubita;
Bucura-te, ca si îngerii slaveau a ta patimire;
Bucura-te, ca celor zdrobiti le dai tamaduire;
Bucura-te, cununa muceniciei cea nestricacioasa;
Bucura-te, diaconita cea prea aleasa;
Bucura-te, floarea Bisericii cea cu bun miros;
Bucura-te, vrednica slujitoare a Domnului Hristos;
Bucura-te, ca în primejdii la tine toti nazuim;
Bucura-te, ca de la racla moastelor tale noi har dobândim;
Bucura-te, ca esti întarirea credintei crestine;
Bucura-te, limanul celor ce alearga la tine;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul 12:

     Socotind nepriceputii tai muncitori ca nu cu a lui Hristos putere, ci cu vrajitorie zdrobesti toata puterea lor, ti-au taiat parul, crezând ca asa te vor putea birui, dar tu râzând de nepriceperea lor slaveai pe Dumnezeu, Cel ce-ti dadea putere, cântându-I: Aliluia!

Icosul 12:

     Bucurându-se de socotinta lor cea dobitoceasca si încredintati ca ti-au luat toata puterea prin taierea parului, te-au închis iar într-o capiste idoleasca, dar petrecând acolo doua zile în dumnezeiasca stralucire, când ai fost scoasa din capiste din nou s-au aflat zdrobiti idolii, de care lucru mâniindu-se cumplit judecatorul, nemaistiind ce munci sa iscodeasca, ti-a taiat cinstitul cap, luând desavârsit cununa muceniceasca, împreuna cu bine credinciosul tau tata, pentru care noi cu laude te cinstim:

Bucura-te, ca prin desarta cugetare, au socotit puterea ta vrajmaseasca;
Bucura-te, ca ai batjocorit nesocotinta lor cea draceasca;
Bucura-te, ca zadarnic ti-au taiat parul ca sa-ti ia puterea;
Bucura-te, ca tarie îti era credinta si vederea;
Bucura-te, ca prin tunderea parului, puterile nu-ti slabesc;
Bucura-te, ne rugam tie si noi, cei din cinul monahicesc;
Bucura-te, ca prin taierea parului si noi patimile ni le rastignim;
Bucura-te, ca-n ispite si-n patimi cu tine pe vrajmas îl biruim;
Bucura-te, ceea ce petreci cu cetele îngeresti;
Bucura-te, ca noua, credinciosilor, mult folositoare ne esti;
Bucura-te, mângâierea si întarirea mireselor lui Hristos;
Bucura-te, al cetatii Craiovei margaritar mult luminos;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

     Prea cinstita si întru tot laudata Sfânta Mucenita Tatiana, care prin aleasa slujire te-ai învrednicit a fi diaconita a lui Hristos si prin nenumaratele si grelele munci pe care le-ai suferit, ai întarit marturisirea credintei într-un singur Dumnezeu, zdrobind capistea idoleasca prin puterea rugaciunilor tale si ai primit cununa muceniciei prin taierea capului, auzi rugaciunea noastra si ne izbaveste de toata înconjurarea dusmanilor vazuti si nevazuti si mai ales apara turma lui Hristos, care este Biserica, de toate eresurile si ratacirile si ne ajuta ca într-o unire sa-I cântam Lui Dumnezeu: Aliluia!

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

     Înfrumusetata fiind mai mult decât oricare prin întelepciune si prin harul lui Dumnezeu, Caruia din pruncie ti-ai încredintat viata, de mari daruri te-ai învrednicit si de cununa muceniceasca, Sfânta Mucenita Tatiana, de la Hristos, Mirele cel ales, pentru care noi cu umilinta cântam:

Bucura-te, ca de bun neam fiind, ai ales smerita vietuire;
Bucura-te, ca te-ai învrednicit a fi mireasa lui Hristos, prin aleasa slujire;
Bucura-te, ca diaconita dupa vrednicia ta ai fost rânduita;
Bucura-te, ceea ce ai fost cu mari daruri împodobita;
Bucura-te, ca pe Hristos din pruncie L-ai cunoscut;
Bucura-te, ceea ce din parinti binecredinciosi te-ai nascut;
Bucura-te, ca în mijlocul Romei pagâne ai vietuit;
Bucura-te, ca între necredinciosi viata ta ca soarele a stralucit;
Bucura-te, ca de trei ori tatal tau antipat al Romei a fost;
Bucura-te, ca trufia si necredinta nu ti-au schimbat al vietii rost;
Bucura-te, ca din pruncie ai crescut în viata crestineasca;
Bucura-te, ca din aceasta, mari daruri aveau sa izvorasca;
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

si Condacul 1:

     Aparatoare a dreptei credinte te-ai aratat, Sfânta Mucenita Tatiana, prin slujirea lui Hristos si, fiind rânduita diaconita a Bisericii Sale, prin zdrobirea capistilor idolilor te-ai învrednicit de cununa muceniceasca, pentru aceasta îti cântam: Aliluia!

Dupa aceea zicem aceasta:

Troparul Sf. Mucenite Tatiana (glas 4)

     Luminat-ai stralucit întru patimirea ta, rabdatoare de chinuri; ceea ce te-ai mohorât în schingiuirile tale, si ca o frumoasa porumbita catre cer ai zburat, Tatiana! Roaga-te dar, pentru cei ce pururea te cinstesc pe tine!